Förordning (2007:1193) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor

t.o.m. SFS 2014:175
SFS nr: 2007:1193
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:175
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Nämnden för hemslöjdsfrågor ska ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd, i den utsträckning sådana uppgifter inte ska fullgöras av någon annan statlig myndighet.

2 §   Myndigheten ska särskilt inom sitt verksamhetsområde, i mån av medel, fördela statliga bidrag till hemslöjdsfrämjande verksamhet.

2 a §   Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Lag (2009:754).

2 b §   Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:175).

Samverkan

2 c §   Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:175).

Ledning

3 §   Myndigheten leds av en nämnd.

4 §   Nämnden ska bestå av högst nio personer.

Beslutförhet

5 §   Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

6 §   Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Organisation

7 §   Vid nämnden finns ett kansli.

8 §   Tillväxtverket utför administrativa uppgifter åt myndigheten. Förordning (2009:170).

Anställningar och uppdrag

9 §   Vice ordförande utses av nämnden för en bestämd tid.

Överklagande

10 §   Beslut i ärenden om bidrag får inte överklagas.