Förordning (2007:1173) med instruktion för Kriminalvårdsnämnden

SFS nr: 2007:1173
Departement/myndighet: Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad: 2007-11-29
Upphävd: 2011-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:153
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Bestämmelser om Kriminalvårdsnämndens sammansättning och uppgifter finns i
   - 37 kap. brottsbalken,
   - lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
   - passlagen (1978:302),
   - lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, och
   - förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt.

Ledning

2 §   Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 §   Kriminalvården tillhandahåller Kriminalvårdsnämnden sammanträdesrum, kanslilokaler och personal.

4 §   Kriminalvårdsnämnden ska varje år före den 1 mars ge in en berättelse till Kriminalvården om sin verksamhet under det senaste budgetåret.

Ärendenas handläggning

5 §   Nämndens sammanträden hålls i Stockholm. För behandling av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden får nämnden dock sammanträda på annan ort. Nämnden får även sammanträda per telefon.

6 §   Om ordföranden inte bestämmer annat avgörs ärendena efter föredragning av en tjänsteman hos Kriminalvården.

Kriminalvårdsnämnden får bestämma att en kriminalvårdstjänsteman ska närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar.

7 §   Vid handläggning av ärenden som angår Kriminalvårdsnämndens administration är nämnden beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

8 §   Den som är ersättare för ledamot ska ges tillfälle att genom information följa arbetet i Kriminalvårdsnämnden.

När det är lämpligt bör ersättaren kallas till sammanträde även när inte någon ordinarie ledamot har förfall.

Vid behov ska särskilda informationsmöten för ledamöter och ersättare anordnas.

9 §   Vid Kriminalvårdsnämndens sammanträden ska föras protokoll, som ska justeras av ordföranden.

10 §   Kallelser och andra handlingar får tillställas den dömde genom delgivning.

11 §   Kriminalvårdsnämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta om vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Undantag från myndighetsförordningen

12 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

3 § om ledningens ansvar,
4 § första stycket 3 och 4 om verksamhetsplan och intern styrning och kontroll,
5 § om delegering,
8 § om arbetsgivarpolitik,
15 § om beslutförhet,
16 § om brådskande ärenden,
20 § om föredragning,
22-24 §§ om anställningar och uppdrag,
27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,
28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och

29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.