Förordning (2007:1036) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

t.o.m. SFS 2008:635
SFS nr: 2007:1036
Departement/myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad: 2007-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2008:635
Upphävd: 2009-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:1401
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) har de uppgifter som anges i lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Ombudsmannen ska också verka för att diskriminering på grund av sexuell läggning inte förekommer på andra områden av samhällslivet samt förebygga och motverka homofobi.

2 §   Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) ska särskilt
   - genom rådgivning och på andra sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering på grund av sexuell läggning kan ta till vara sina rättigheter,
   - föreslå regeringen författningsändringar och andra åtgärder som kan motverka diskriminering på grund av sexuell läggning,
   - ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och informationsverksamhet samt andra opinionsbildande insatser som rör homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och följa forsknings- och utvecklingsarbete som avser sådan diskriminering och homofobi,
   - upprätthålla kontakter med organisationer vars verksamhet rör frågor om sexuell läggning, övriga ombudsmän mot diskriminering, barn- och elevombudet inom Statens skolinspektion, universitet, högskolor, skolor och andra verksamheter som regleras i skollagen (1985:1100), Statens folkhälsoinstitut och andra myndigheter samt med landsting, kommuner och organisationer på arbetsmarknaden, och
   - följa den internationella utvecklingen inom ansvarsområdet, särskilt utvecklingen inom Europeiska unionen.
Förordning (2008:635).

3 §   Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet fördelat på kvinnor och män.

Ledning

4 §   Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

5 §   Ombudsmannen är myndighetschef.

Ärendenas handläggning

6 §   Ett vitesföreläggande enligt 18 § lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning ska delges arbetsgivaren.

Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.