Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott

t.o.m. SFS 2014:1170
SFS nr: 2005:1063
Departement/myndighet: Justitiedepartementet Å
Utfärdad: 2005-12-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:1170
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning gäller vid inhämtande och utfärdande av sådana intyg som avses i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott (rättsintyg).

2 §   Bestämmelser om att rättsintyg skall inhämtas från läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller läkare som enligt avtal med verket har åtagit sig att utfärda sådana intyg finns i 2 § första stycket lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott.

Rättsintyg enligt 2 § andra stycket samma lag skall inhämtas från legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare.

3 §   Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott skall lämnas av den myndighet som har beslutat att inhämta ett rättsintyg om detta endast avser ett yttrande över dokumentation.

Om en läkarundersökning i syfte att utfärda ett rättsintyg skall göras, skall sådan information som avses i första stycket lämnas av den läkare som skall utföra undersökningen.
Informationen skall lämnas före undersökningen.

Information enligt första och andra styckena skall om möjligt lämnas både muntligen och skriftligen.

4 §   Rättsmedicinalverket får, efter samråd med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Socialstyrelsen, meddela föreskrifter om utformningen av den information som avses i 3 §. Förordning (2014:1170).