Förordning (2003:65) om nationella utsläppstak för luftföroreningar

t.o.m. SFS 2017:418
SFS nr: 2003:65
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2003-02-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:418
Upphävd: 2018-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:740
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I fråga om nationella program för stegvis minskade utsläpp av föroreningar i luften skall Naturvårdsverket ta fram det underlag som behövs för Sveriges uppfyllande av artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar. I sitt arbete med programmen skall Naturvårdsverket inhämta erforderligt underlag från andra berörda myndigheter.

2 §   Naturvårdsverket ska genomföra utsläppsinventeringar och utsläppsprognoser samt upprätta inventeringsrapporter i enlighet med artikel 8.1-8.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG, i den ursprungliga lydelsen. Naturvårdsverket ska även fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering som framgår av artikel 10.2 i direktiv (EU) 2016/2284, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2017:418).