Förordning (2003:397) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

SFS nr: 2003:397
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad: 2003-06-12
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Post- och telestyrelsen skall ompröva skyldigheter som avses i 19 § lagen (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

2 §   Post- och telestyrelsen får förlänga giltighetstiden för de rättigheter och skyldigheter som avses i 20 § lagen (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen skall underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om sådana förlängningar.

3 §   Post- och telestyrelsen får enligt 22 § lagen (2003:390) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation upphäva sådana föreskrifter som har meddelats med stöd av telelagen (1993:597).