Förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum

t.o.m. SFS 2019:1028
SFS nr: 1997:153
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1997-04-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1028
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Statsbidrag får lämnas till teknik- och naturvetenskapscentrum enligt bestämmelserna i denna förordning. Bidrag får lämnas i den utsträckning som det finns medel anslagna för ändamålet.

2 §   Statsbidrag får lämnas till ett teknik- och naturvetenskapscentrum där verksamheten
   - i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten,
   - uppvisar bredd och mångfald när det gäller naturvetenskap eller teknik,
   - syftar till att öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och teknik med till största delen interaktiva metoder, och
   - har bedrivits under minst ett år och huvudsakligen finansieras på annat sätt än genom statsbidrag, till exempel genom ekonomiskt stöd av universitet, högskola, museum, kommun, region eller näringsliv.

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om kraven enligt första stycket. Skolverket får också meddela föreskrifter om ytterligare krav för att bidrag ska få lämnas.
Förordning (2019:1028).

Ansökan

3 §   Statsbidrag beviljas efter ansökan. Ansökan ska ges in till Statens skolverk.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om tid för ansökan och om de uppgifter som ansökan ska innehålla. (Förordning (2008:624).

Fördelning av statsbidraget

4 §   Statens skolverk ska besluta om fördelning av statsbidrag. Förordning (2015:733).

5 §   Vid fördelning av statsbidrag ska Statens skolverk bland annat ta hänsyn till om ett centrum i sin verksamhet
   - lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras,
   - anlägger genusperspektiv,
   - kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer, och
   - bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om fördelningen av statsbidraget. (Förordning (2008:624).

Överklagande

6 §   Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas. (Förordning (2008:624).

Uppföljning och utvärdering

7 §   Statens skolverk ska kontinuerligt följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivs med stöd av statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2008:624).

Särskilda föreskrifter

8 §   Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av denna förordning.
Förordning (2008:624).


Övergångsbestämmelser

2005:744
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2006.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före den 1 januari 2006.