Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

t.o.m. SFS 2010:1680
SFS nr: 1992:1299
Departement/myndighet: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1992-12-10
Omtryck: SFS 1996:493
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1680
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde m.m.

1 §   I denna förordning finns föreskrifter om ersättning till sådana ledamöter och ersättare i statliga myndigheters styrelser samt i statliga nämnder och råd m.m. som tillsätts av regeringen. Förordning (2004:936).

2 §   Styrelserna, nämnderna och råden m.m. delas in i kategorierna A-E enligt särskilt regeringsbeslut. Förordning (1996:493)

Ersättning till ordförande och vice ordförande

3 §   Regeringen beslutar särskilt om ersättning till ordförande och vice ordförande. Förordning (1996:493)

Ersättning till övriga ledamöter och ersättare

4 §   Ersättning till övriga ledamöter och ersättare betalas per sammanträdesdag med följande belopp.

Belopp kronor

Kategori    Övriga ledamöter    Ersättare
A        Regeringen beslutar   Regeringen beslutar
        särskilt i varje    särskilt i varje
        enskilt fall      enskilt fall
B        2 250          1 000
C        1 500          725
D        975           475
E        450           450
Ersättning betalas bara ut till den som är närvarande vid sammanträdet, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Någon ersättning betalas dock inte till den som är anställd vid myndigheten.

Någon ersättning betalas inte heller till den som har uppdrag som ledamot eller ersättare i nämnd, råd, delegation eller motsvarande som är knuten till den myndighet där han är anställd.

Ersättning betalas till en ersättare bara när denne efter särskild kallelse är närvarande vid ett sammanträde.
Förordning (2008:1347).

5 §   Har upphävts genom förordning (1996:493)

6 §   När en ersättare tjänstgör som ledamot, får han den ersättning som gäller för ledamoten.

Ersättning för mistade avlöningsförmåner m.m.

7 §   En övrig ledamot eller ersättare som går miste om avlöningsförmåner från sin anställning på grund av uppdraget, får ersättning för sådana förmåner.

Ersättning till den som driver egen verksamhet betalas högst med det belopp per sammanträdesdag som motsvarar egenföretagarens fastställda sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken, delad med 365.

Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt 4 §.
Förordning (2010:1680).

Sakkunniga, experter och sekreterare

8 §   Ersättning till sakkunniga, experter och sekreterare beslutas av myndigheten. Förordning (1996:493)

Personalföreträdare

9 §   Personalföreträdare i affärsverkens styrelser får ersättning enligt 4 § första och andra styckena samt 6 §.

Till övriga personalföreträdare betalas ingen ersättning.


Övergångsbestämmelser

2004:936
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
   2. Föreskrifterna i denna förordning tillämpas också i fråga om ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och råd m.m. i de allmänna försäkringskassorna såvitt avser uppdrag som har fullgjorts före utgången av år 2004.

2008:1347

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2008.