Förordning (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.

t.o.m. SFS 2017:1110
SFS nr: 1992:1083
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1992-11-19
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:1110
Övrig text: Rättelseblad 2004:597 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och vilken verksamhetsredovisning som ska lämnas för uppföljning och utvärdering enligt 26 kap. 25 § skollagen (2010:800).

Föreskrifterna ska begränsas till vad som behövs för en effektiv uppföljning och utvärdering av de mål som har bestämts av riksdagen eller regeringen för utbildning inom skolväsendet och i särskilda utbildningsformer samt för annan pedagogisk verksamhet. Förordning (2011:570).

1 a §   Ny beteckning 3 § genom förordning (2012:167).

2 §   Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheten enligt 26 kap. 28 § första stycket skollagen (2010:800) för huvudmannen för en fristående skola att bevara elevlösningar av de nationella proven. Förordning (2012:167).

3 §   Statens skolinspektion får besluta att huvudmän inom skolväsendet ska lämna uppgifter om vid en skolenhet genomförda och rättade eller bedömda nationella prov som avses i 9 kap., 11 kap. eller 12 kap. skolförordningen (2011:185) och i 8 kap. gymnasieförordningen (2010:2039).

Uppgiftsskyldigheten ska fullgöras genom att huvudmännen överlämnar kopior av rättade eller bedömda elevlösningar av prov som har genomförts vid skolenheten till Skolinspektionen.

Skolinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna paragraf. Förordning (2017:1110).

4 §   Om en huvudman inte fullgör sina skyldigheter enligt 3 § får Statens skolinspektion vid vite förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter.

Ett beslut om vitesföreläggande får överklagas hos regeringen.
Förordning (2012:167).


Övergångsbestämmelser

2008:404
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som lämnas av huvudmannen för sådan utbildning vid resurscenter som anordnas för elever som före den 1 juli 2008 har tagits emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100).