Förordning (1985:835) om kemiska produkter

t.o.m. SFS 1998:124
SFS nr: 1985:835
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 1985-11-07
Ändrad: t.o.m. SFS 1998:124
Upphävd: 1999-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:941
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Termer och begrepp som används i lagen (1985:426) om kemiska produkter har samma betydelse i denna förordning.

Med tillverkare avses i denna förordning också den som för vidare överlåtelse i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en kemisk produkt utan att ha importerat eller tillverkat produkten.

2 §   Kemikalieinspektionen får föreskriva att bestämmelserna i 5, 8, 9 och 11 §§ lagen (1985:426) om kemiska produkter skall tillämpas även på en vara som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och på grund av sina egenskaper kan befaras medföra skada på människor eller i miljön.

Den som yrkesmässigt hanterar eller importerar en sådan vara som avses i första stycket skall, även om en särskild föreskrift inte har meddelats, iaktta vad som föreskrivs i 5 och 8 §§ lagen om kemiska produkter. Förordning (1993:1291).

3 §   Lagen (1985:426) om kemiska produkter skall inte tillämpas på tobaksvaror. I fråga om kemiska produkter som omfattas av lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. skall lagen om kemiska produkter tillämpas endast om produkten har hälso- eller miljöfarliga egenskaper som beror på annat kemiskt ämne än etanol. Förordning (1994:1597).

3 a §   Denna förordning skall inte tillämpas på kosmetiska och hygieniska produkter. För sådana produkter gäller förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter.
Förordning (1993:1291).

4 §   Ytterligare föreskrifter beträffande vissa kemiska produkter m.m. finns i
   1. förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel,
   2. förordningen (1985:837) om PCB m.m. och förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.,
   3. förordningen (1985:838) om motorbensin,
   4. förordningen (1985:839) om kadmium,
   5. förordningen (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.,
   6. förordningen (1996:971) om farligt avfall,
   7. förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar,
   8. förordningen (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon,
   9. förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier,
   10. förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet,
   11. förordningen (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel,
   12. förordningen (1991:1290) om vissa kvicksilverhaltiga varor,
   13. förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall,
   14. förordningen (1993:1268) om spillolja,
   15. förordningen (1995:555) om HFC.

Vidare finns särskilda bestämmelser om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.
Förordning (1998:124).

Försiktighetsmått

5 §   Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om försiktighetsmått enligt 5 § lagen (1985:426) om kemiska produkter.

I fråga om transport av kemiska produkter meddelas dock sådana föreskrifter som avses i första stycket av respektive transportmyndighet enligt förordningen (1982:923) om transport av farligt gods efter samråd med Kemikalieinspektionen.
Förordning (1993:1291).

Bedömning av hälso- eller miljöfarlighet

6 §   Den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar en kemisk produkt skall bedöma produktens inneboende egenskaper från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Han skall härvid bl.a. utreda
   1. vilka ämnen som kan ge produkten farliga egenskaper,
   2. arten och graden av de farliga egenskaperna,
   3. vilka åtgärder som behövs för att skydda hälsa och miljö vid hanteringen,
   4. vilka åtgärder som behövs för att ta hand om avfall från produkten.

7 §   Kemikalieinspektionen meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs i fråga om bedömningar och utredningar enligt 6 § lagen (1985:426) om kemiska produkter. Förordning (1993:1291).

8 §   Kemiska produkter delas in i livsfarliga produkter och mycket farliga produkter för tillämpningen av 17-24 §§. Kemikalieinspektionen meddelar närmare föreskrifter om vilka kemiska produkter som skall anses som livsfarliga eller mycket farliga. Förordning (1994:1532).

9 §   har upphävts genom förordning (1994:1532).

Kunskapskrav

10 §   Kemikalieinspektionen skall meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 7 § lagen (1985:426) om kemiska produkter. Förordning (1993:1291).

Produktinformation

11 §   Kemikalieinspektionen skall meddela de föreskrifter om produktinformation som behövs för tillämpningen av 8 § lagen (1985:426) om kemiska produkter. Förordning (1993:1291).

Produktregister

12 §   Kemiska produkter som yrkesmässigt tillverkas i eller importeras till Sverige skall registreras i produktregistret i enlighet med föreskrifterna i 13-14 §§.

Produktregistret förs av Kemikalieinspektionen.

13 §   Varje kemisk produkt som kan hänföras till något av de varuslag som anges i bilaga till denna förordning skall anmälas till Kemikalieinspektionen för registrering i produktregistret.

Anmälan skall göras av tillverkaren eller, i fråga om en kemisk produkt som är importerad, av importören. Om det är godtagbart från hälso- och miljöskyddssynpunkt får Kemikalieinspektionen i särskilda fall medge att en handelsagent fullgör anmälningsskyldighet i stället för en importör.

Den som årligen tillverkar eller importerar mindre än 100 kilogram av en kemisk produkt behöver inte anmäla produkten, om inte Kemikalieinspektionen föreskriver annat.

14 §   Anmälningsskyldighet inträder när en kemisk produkt tillverkas eller importeras.

15 §   Kemikalieinspektionen meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs i fråga om produktregistret. Kemikalieinspektionen får föreskriva avsteg från eller för särskilt fall medge undantag från föreskrifterna i 12-14 §§.

15 a §   har upphävts genom förordning (1993:1291).

Uppgiftsskyldighet i övrigt

16 §   Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av 9 § lagen (1985:426) om kemiska produkter.
Förordning (1993:1291).

16 a §   Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter i fråga om förhandsanmälan enligt 10 § lagen (1985:426) om kemiska produkter.
Förordning (1991:1392).

Tillstånd m.m.

17 §   Tillstånd som avses i 11 § lagen (1985: 426) om kemiska produkter krävs för
   1. yrkesmässig import av livsfarliga kemiska produkter från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,
   2. yrkesmässig överlåtelse av livsfarliga eller mycket farliga kemiska produkter,
   3. annan än yrkesmässig import av livsfarliga eller mycket farliga kemiska produkter från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,
   4. annan än yrkesmässig hantering av livsfarliga eller mycket farliga kemiska produkter. Förordning (1995:210).

18 §   Föreståndare för institution eller motsvarande vid universitet eller högskola eller för sådant undersökningslaboratorium, forskningsinstitut eller liknande som ägs eller får stöd av staten, landstinget eller kommunen, får utan tillstånd enligt 17 § 1 importera livsfarliga kemiska produkter som behövs för verksamheten. Tillstånd till import av livsfarliga kemiska produkter krävs inte heller för den som enligt läkemedelslagen (1992:859) är behörig att tillverka läkemedel i allmänhet. Förordning (1992:1229).

19 §   Tillstånd enligt 17 § 2 krävs inte för den som enligt 4 § lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. har rätt att driva detaljhandel med läkemedel.

Tillstånd enligt 17 § 3 och 4 får lämnas endast till den som har fyllt 18 år och som behöver produkterna för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål.
Förordning (1996:1167).

20 §   Fråga om tillstånd enligt 17 § prövas, om sökanden bedriver rörelse, av länsstyrelsen i det län där rörelsen bedrivs och annars av länsstyrelsen i det län där sökanden är bosatt. Tillstånd får gälla under högst fem år och får förenas med villkor.

21 §   Tillstånd enligt 17 § får helt eller delvis återkallas om tillståndshavaren åsidosätter vad som åligger honom enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen eller enligt villkor som förenats med tillståndet. Återkallelse får också ske om tillståndshavaren av annat skäl bedöms som olämplig att ha hand om sådana kemiska produkter som tillståndet avser.

Innan länsstyrelsen återkallar ett tillstånd skall tillståndshavaren få tillfälle att yttra sig. Om det är lämpligt får länsstyrelsen, i stället för att återkalla tillståndet, ge tillståndshavaren tillfälle att vidta rättelse.

22 §   Livsfarliga eller mycket farliga kemiska produkter får inom riket överlåtas endast till den som skall använda dem yrkesmässigt eller som har tillstånd för annan hantering. Den som överlåter sådana produkter skall föra anteckningar om försäljningen enligt föreskrifter som meddelas av Kemikalieinspektionen.

23 §   En livsfarlig kemisk produkt får inte tas om hand på sätt som avses i 8 § första stycket 2 tullagen (1987:1065) av annan än den som får importera en sådan produkt.


I övrigt gäller i fråga om oförtullade kemiska produkter lagen
(1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Kemikalieinspektionen bestämmer hur det skall förfaras med en livsfarlig kemisk produkt som inte kan försäljas enligt 3 § lagen.
Förordning (1991:1276).

24 §   Kemikalieinspektionen får, om det finns särskilda skäl, föreskriva att bestämmelserna i 17-23 §§ skall tillämpas också på en kemisk produkt som inte anses som livsfarlig eller mycket farlig.

Kemikalieinspektionen får, om det finns särskilda skäl, föreskriva om avsteg från eller för särskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 17-23 §§. Förordning (1994:1532).

25 §   Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter enligt 11 § lagen (1985:426) om kemiska produkter såvitt avser krav på tillstånd eller särskilt villkor för hantering, import eller export av en kemiska produkt. Förordning (1995:952).

25 a §   Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om sådana förbud som behövs till följd av rådets förordning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om export och import av vissa farliga kemikalier4 och rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar). Förordning (1995:1093).

Tillsyn

26 §   Den centrala tillsynen över efterlevnaden av lagen (1985:426) om kemiska produkter och över föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall utövas av följande myndigheter inom nedan angivna områden.

__________________________________________________________________________

Tillsynsmyndighet  Tillsynsområde
__________________________________________________________________________

Kemikalieinspektionen  Tillsyn över tillverkare, importörer och
      andra leverantörer
      Tillsyn i övrigt som inte skall utövas av följande
      andra myndigheter
Statens naturvårdsverk  Skydd för den yttre miljön i samband med
      yrkesmässig hantering av kemiska produkter
      Tillsyn över tillverkare, importörer och andra
      leverantörer av drivmedel och bränslen
Arbetarskyddsstyrelsen  Skydd mot ohälsa och olycksfall i
      arbetsmiljön i samband med yrkesmässig hantering
      av kemiska produkter
Boverket     Tillsyn i fråga om föreskrifter meddelade
      med stöd av 30 § 2
Statens livsmedelsverk  Tillsyn i fråga om föreskrifter meddelade
      med stöd av 30 § 3
Regional och lokal tillsyn utövas såvitt gäller arbetsmiljön av yrkesinspektionen och såvitt gäller Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt, i frågor som inte tillhör yrkesinspektionens område, av generalläkaren. Sådan tillsyn utövas såvitt gäller material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och i fråga om nappar av Livsmedelsverket. En sådan kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) skall biträda vid särskild provtagning och undersökning som Livsmedelsverket bestämmer. I övrigt utövar länsstyrelsen den närmare tillsynen inom länet och den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet den omedelbara tillsynen inom varje kommun.

Tillsynsmyndigheterna skall när det är påkallat samarbeta i tillsynsarbetet. Förordning (1995:1093).

26 a §   Kemikalieinspektionen utövar tillsynen över efterlevnaden av rådets förordning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om export och import av vissa farliga kemikalier.

Kemikalieinspektionen är den ansvariga myndighet som avses i artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2455/92. Förordning (1996:819).

27 §   En statlig tillsynsmyndighet skall göra anmälan till Konsumentombudsmannen om myndigheten från hälso- och miljöskyddssynpunkt finner att det finns skäl för ingripande enligt marknadsföringslagen (1995:450) mot marknadsföringen av en kemisk produkt. Andra myndigheter än Kemikalieinspektionen skall samråda med inspektionen innan anmälan görs. Förordning (1995:1347).

28 §   En tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov skall ersättas av den vars verksamhet provtagningen och undersökningen avser.

Föreskrifter om i vilken utsträckning och enligt vilka villkor kostnaderna skall ersättas meddelas av Kemikalieinspektionen eller, i fråga om provtagning och undersökning av material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och av nappar, av Statens livsmedelsverk.

Den som döms till ansvar enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter skall ersätta sådana kostnader för provtagning och undersökning av prov som varit skäligen påkallade.
Förordning (1994:1532).

28 a §   Även annan verksamhet hos Statens livsmedelsverk enligt denna förordning än sådan som avses i 28 § skall finansieras genom avgifter enligt föreskrifter som meddelas av Livsmedelsverket.
Förordning (1993:1291).

Vissa bemyndiganden m.m.

29 §   Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Kemikalieinspektionen får också meddela föreskrifter om hantering, import och export av kemiska produkter för verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om export och import av vissa farliga kemikalier. Förordning (1995:1093).

30 §   Följande myndigheter får efter samråd med Kemikalieinspektionen och på följande villkor meddela sådana föreskrifter som avses i 2, 5, 11, 16, 25 och 29 §§.
   1. Statens naturvårdsverk, om det finns skäl med hänsyn särskilt till skyddet av den yttre miljön.
   2. Boverket, i fråga om byggprodukter, om det behövs till skydd för inomhusmiljön.
   3. Statens livsmedelsverk, i fråga om material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och i fråga om nappar.
Förordning (1994:1532).

31 §   Innan annan myndighet än sådan transportmyndighet som avses i 5 § andra stycket meddelar förbud eller föreskrifter som har betydelse för transporter skall samråd ske med vederbörande transportmyndighet enligt förordningen (1982:923) om transport av farligt gods.

Avgifter för vissa ärenden

31 a §   Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt denna förordning i de fall som framgår av tredje stycket.

Om det särskilt är föreskrivet om avgift för prövning m.m. gäller i stället de föreskrifterna.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas.

Ärendeslag               Avgiftsklass
Tillstånd som krävs enligt
17 § 1                     3
17 § 2                     3
17 § 3            2
17 § 4                     2
Förordning (1996:819).

Ansvar

32 §   Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter.

Besvär

33 §   Ett beslut enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller villkor som har fattats av en kommunal nämnd som avses i 26 § får överklagas hos länsstyrelsen.

Ett beslut av yrkesinspektionen får överklagas hos Arbetarskyddsstyrelsen.
Förordning (1991:1631).

34 §   Beslut som en länsstyrelse eller en central förvaltningsmyndighet i det särskilda fallet meddelat enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller om ett sådant beslut meddelats enligt föreskrifter som beslutats med stöd av lagen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Andra beslut som en länsstyrelse eller en central förvaltningsmyndighet har meddelat med stöd av bemyndigande enligt lagen om kemiska produkter eller denna förordning får överklagas hos regeringen. För tillvaratagande av konsumentintresset får ett sådant beslut överklagas av en sammanslutning av konsumenter samt av en organisation som är att anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet eller en motsvarande organisation på arbetsgivarsidan. Förordning (1995:210).

35 §   En myndighet får bestämma att dess beslut enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter liksom föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen eller denna förordning skall gälla omedelbart även om beslutet överklagas.


Övergångsbestämmelser

1985:835
   1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 17-24 §§ den 1 juli 1986 och i övrigt den 1 januari 1986, då kungörelsen (1973:334) om hälso- och miljöfarliga varor skall upphöra att gälla. Bestämmelserna om gifter i 2 § andra stycket första meningen, 9-12 §§, 15, 18 o ch 19 §§ samt bestämmelserna i 48 § första stycket kungörelsen om hälso- och miljöfarliga varor skall dock tillämpas t.o.m. den 30 juni 1986.
Kemikalieinspektionen får, om det finns särskilda skäl, föreskriva om avsteg eller för det särskilda fallet medge undantag från de bestämmelser som skall tillämpas till och med den 30 juni 1986.
   2. Vid ikraftträdandet gällande föreskrifter eller villkor, som har meddelats med stöd av bestämmelse som har upphävts genom denna förordning, skall tillämpas som föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (1985:426) om kemiska produkter och denna förordning till dess annat förordnas.

1994:1597

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3 § den 1 januari 1995, och i övrigt den dag lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft.

1995:210

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Bilaga

Kemiska produkter som skall anmälas enligt 13 §

Varukod (statistiskt nr)  Varuslag
Kombinerad nomenklatur

1301        Schellack o.d.; naturliga gummiarter,
        hartser och gummihartser (t.ex.
        balsamer):
1301 10        - Schellack o.d
1301 20        - Gummi arabicum
1301 90        - Andra slag
ur1302        - Växtsafter och växtextrakter:
1302 11        - Opium
1302 14        - Pyrethrumextrakt och extrakter ur
         rötterna ur rotenonhaltiga
         växter
ur 1507        Sojabönolja och fraktioner av denna olja,
        även raffinerade men inte kemiskt
        modifierade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1508        Jordnötsolja och fraktioner av denna olja,
        även raffinerade men inte kemiskt
        modifierade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1509        Olivolja och fraktioner av denna
        olja, även raffinerade men inte kemiskt
        modifierade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1510        Andra oljor erhållna enbart ur oliver
        samt fraktioner av sådana oljor, även
        raffinerade men inte kemiskt modifierade,
        inbegripet blandningar av dessa oljor eller
        fraktioner med oljor eller fraktioner
        enligt nr 1509:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur1511        Palmolja och fraktioner av denna olja, även
        raffinerade men inte kemiskt modifierade:
        avsedda att användas uteslutande för tekniskt
        bruk
ur 1512        Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja
        samt fraktioner av dessa oljor, även
        raffinerade men inte kemiskt modifierade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1513        Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja
        samt fraktioner av dessa oljor, även
        raffinerade men inte kemiskt modifierade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1514        Rapsolja, rybsolja och senapsolja
        samt fraktioner av dessa oljor, även
        raffinerade men inte kemiskt
        modifierade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1515        Andra vegetabiliska fetter och feta oljor
        (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner
        av sådana fetter eller oljor, även
        raffinerade men inte kemiskt modifierade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1516        Animaliska och vegetabiliska fetter och
        oljor samt fraktioner av sådana fetter
        eller oljor, som helt eller delvis
        hydrerats, omförestrats (även internt)
        eller elaidiniserats, även
        raffinerade men inte vidare bearbetade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1518        Animaliska och vegetabiliska
        fetter och oljor samt fraktioner av sådana
        fetter eller oljor, kokta,
        oxiderade, dehydratiserade, faktiserade,
        blåsta, polymeriserade genom
        upphettning i vakuum eller i inert gas
        eller på annat sätt kemiskt
        modifierade, med undantag av produkter
        enligt nr 1516; oätliga blandningar
        eller beredningar av animaliska eller
        vegetabiliska fetter eller oljor eller
        av fraktioner av olika fetter eller oljor
        enligt detta kapitel, inte nämnda eller
        inbegripna någon annanstans:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
1520        Glycerol, rå; glycerolvatten och
        glycerollut
ur 1521        Vegetabiliska vaxer (andra än
        triglycerider), bivax, andra
        insektsvaxer samt spermaceti (valrav),
        även raffinerade eller
        färgade:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
ur 1522        Degras; återstoder från bearbetning av
        fetter, feta oljor eller
        andra fettartade ämnen eller av animaliska
        eller vegetabiliska vaxer:
        avsedda att användas uteslutande för
        tekniskt bruk
2207 20        - Etylalkohol och annan sprit, denaturerade,
        oavsett alkoholhalt
ur 2501        Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat
        salt) och ren natriumklorid, även i
        vattenlösning och även med tillsats av
        klumpförebyggande medel eller flytmedel;
        havsvatten:- avsett för tekniskt bruk
2503        Svavel av alla slag, annat än sublimerat
        svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel
2511        Naturligt bariumsulfat (tungspat);
        naturligt bariumkarbonat (witherit),
        även bränt, dock inte bariumoxid
        enligt nr 2816:
2511 10       - Naturligt bariumsulfat (tungspat)
2511 20       - Naturligt bariumkarbonat (witherit)
2522        Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk
        kalk, dock inte kalciumoxid och
        kalciumhydroxid enligt nr 2825:
2522 10        - Osläckt kalk
2522 20        - Släckt kalk
2522 30        - Hydraulisk kalk
ur 2523        Portlandcement, aluminatcement,
        slaggcement och liknande hydraulisk cement,
        även färgade eller i form
        av klinker:
        - Portlandcement:
2523 21        - Vit cement, även artificiellt färgad
2523 29        - Annan
2523 30       - Aluminatcement
2523 90       - Annan hydraulisk cement
2524        Asbest
2525 20        - Glimmerpulver
2526 20        - Talk, krossad eller pulveriserad
2527        Naturlig kryolit; naturlig chiolit
2528        Naturliga borater och koncentrat av
        sådana borater (även brända), med undantag
        av borater utvunna ur naturliga saltlösningar;
        naturlig borsyra innehållande högst 85
        viktprocent H BO, beräknat på
        torrsubstansen:
2528 10        - Naturligt natriumborat och koncentrat
         av naturligt natriumborat, även bränt
2528 90       - Andra slag
2529        Fältspat; leucit; nefelin och
        nefelinsyenit; flusspat:
2529 10       - Fältspat
        - Flusspat:
2529 21        - Innehållande högst 97
         viktprocent kalciumfluorid
2529 22        - Innehållande mer än 97 viktprocent
         kalciumfluorid
2529 30        - Leucit; nefelin och nefelinsyenit
2706        Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt
        andra mineraltjäror även separerade eller
        delvis destillerade (toppade),
        inbegripet s.k. preparerad tjäraVarukod
        (statistiskt
2707        Oljor och andra produkter
        erhållna genom destillation av
        högtemperaturtjära från stenkol;
        liknande produkter i vilka vikten av de
        aromatiska beståndsdelarna
        överstiger vikten av de icke- aromatiska
        beståndsdelarna:
2707 10       - Bensen
2707 20       - Toluen (toluol)
2707 30       - Xylen (xylol)
2707 40       - Naftalen (naftalin)
2707 50        - Andra blandningar av aromatiska kolväten
         som ger minst 65 volymprocent destillat
         (inklusive förluster) vid 250 o C vid
         bestämning med metoden enligt ASTM D 86
2707 60        - Fenoler- Andra slag:
2707 91        -- Kreosotoljor
2707 99       -- Andraur
2708        Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck
        samt koks av sådant beck:
2708 10        - Beck
2709        Råolja erhållen ur petroleum eller ur
        bituminösa mineral
2710        Oljor erhållna ur petroleum eller ur
        bituminösa andra än råolja; produkter,
        inte nämnda eller inbegripna
        någon annanstans, innehållande som
        karaktärsgivande beståndsdel minst
        70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum
        eller ur bituminösa mineral
2711        Petroleumgaser och andra gasformiga
        kolväten:
        - Förtätade till vätska:
2711 11        -- Naturgas
2711 12       -- Propan
2711 13       -- Butan
2711 14        -- Eten, propen, buten och butadien
2711 19       -- Andra
        - I gasform:
2711 21        -- Naturgas
2711 29        -- Andra
2712        Vaselin; paraffin, mikrovax, 'slack wax',
        ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax,
        andra mineralvaxer och liknande produkter
        erhållna genom syntes eller
        genom andra processer, även färgade:
2712 10        - Vaselin
2712 20        - Paraffin, innehållande mindre än 0,75
         viktprocent olja
2712 90        - Andra slagur
2713        Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt)
        och andra återstoder från oljor erhållna
        ur petroleum eller ur
        bituminösa mineral:
2713 20       - Petroleumbitumen (asfalt)
2713 90        - Andra återstoder från oljor erhållna
         ur petroleum eller ur bituminösa mineral
2715        Bituminösa blandningar baserade på
        naturasfalt, naturlig
        bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära
        eller mineraltjärbeck (t.ex.
        asfaltmastix, 'cut backs')
2801        Fluor, klor, brom och jod:
2801 10       - Klor
2801 20       - Jod
2801 30        - Fluor; brom
2802        Svavel, sublimerat eller fällt;
        kolloidalt svavel
2803        Kol (kimrök och andra fomer av kol, inte
        nämnda eller inbegripna någon annanstans)
2804        Väte, ädelgaser och andra ickemetaller:
2804 10        - Väte
        - Ädelgaser:
2804 21        -- Argon'
2804 29        -- Andra
2804 30       - Kväve
2804 40       - Syre
2804 50        - Bor; tellur
        - Kisel:
2804 61        -- Innehållande minst 99,99 viktprocent
         kisel
2804 69       -- Annan
2804 70       - Fosfor
2804 80       - Arsenik
2804 90        - Selen
2805        Alkalimetaller och alkaliska jordarts-
        metaller; sällsynta jordartsmetaller,
        skandium och yttrium, även blandade
        eller legerade med varandra; kvicksilver:
        - Alkalimetaller:
2805 11        -- Natrium
2805 19        -- Andra - Alkaliska jordartsmetaller:
2805 21        -- Kalcium
2805 22       -- Strontium och barium
2805 30        - Sällsynta jordartsmetaller, skandium
          och yttrium, även blandade
          eller legerade med varandra
2805 40       - Kvicksilver
2806        Väteklorid (klorväte) och saltsyra
        (klorvätesyra); klorosvavelsyra:
2806 10       - Väteklorid (klorväte) och
         saltsyra (klorvätesyra)
2806 20       - Klorosvavelsyra
2807         Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra)
2808        Salpetersyra; blandningar av svavelsyra
        och salpetersyra
2809        Fosforpentoxid; fosforsyra och
        polyfosforsyror:
2809 10        - Fosforpentoxid
2809 20        - Fosforsyra och
         polyfosforsyror
2810        Boroxider; borsyror
2811        Andra oorganiska syror och andra oorganiska
        syreföreningar av ickemetaller:
        - Andra oorganiska syror:
2811 11        -- Vätefluorid (fluorvätesyra)
2811 19       -- Andra
        - Andra oorganiska syreföreningar av
         ickemetaller:
2811 21        -- Koldioxid (kolsyra)
2811 22       -- Kiseldioxid
2811 23        -- Svaveldioxid
2811 29       -- Andra
2812        Halogenider och halogenidoxider av
        ickemetaller:
2812 10       - Klorider och kloridoxider
2812 90       - Andra slag
2813        Sulfider av ickemetaller;
        kommersiell fosfortrisulfid:
2813 10       - Koldisulfid (kolsvavla)
2813 90        - Andra slag
2814        Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning:
2814 10       - Vattenfri ammoniak
2814 20       - Ammoniak i vattenlösning
2815        Natriumhydroxid (kaustik soda);
        kaliumhydroxid (kaustikt kali);
        natriumperoxid och kaliumperoxid:
        - Natriumhydroxid (kaustik soda):
2815 11        -- I fast form
2815 12       -- I vattenlösning (natronlut)
2815 20       - Kaliumhydroxid (kaustikt kali)
2815 30       - Natriumperoxid och kaliumperoxid
2816        Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid;
        oxider, hydroxider och peroxider av
        strontium eller barium:
2816 10       - Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid
2816 20        - Oxid, hydroxid och peroxid av strontium
2816 30       - Oxid, hydroxid och peroxid
         av barium
2817        Zinkoxid; zinkperoxid
2818        Konstgjord korund, även inte
        kemiskt definierad; aluminiumoxid;
        aluminiumhydroxid:
2818 10       - Konstgjord korund, även inte kemiskt
         definierad
2818 20       - Aluminiumoxid, annan än konstgjord
         korund
2818 30        - Aluminiumhydroxid
2819        Kromoxider och kromhydroxider:
2819 10       - Krom(VI)oxid (kromtrioxid)
2819 90       - Andra slag
2820        Manganoxider:
2820 10       - Mangandioxid
2820 90       - Andra slag
2821        Järnoxider och järnhydroxider;
        jordpigment innehållande minst 70
        viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O
2821 10       - Järnoxider och järnhydroxider
2821 20       - Jordpigment
2822        Koboltoxider och kobolthydroxider;
        kommersiella koboltoxider
2823        Titanoxider
2824        Blyoxider; mönja och orangemönja:
2824 10        - Blymonooxid (massikot, blyglete)
2824 20       - Mönja och orangemönja
2824 90        - Andra slag
2825        Hydrazin och hydroxylamin samt
        oorganiska salter av dessa ämnen;
        andra oorganiska baser; andra
        metalloxider, metallhydroxider och '
        metallperoxider:
2825 10        - Hydrazin och hydroxylamin samt
        oorganiska salter av dessa ämnen
2825 20       - Litiumoxid och litiumhydroxid
2825 30       - Vanadinoxider och vanadinhydroxider
2825 40       - Nickeloxider och nickelhydroxider
2825 50       - Kopparoxider och kopparhydroxider
2825 60       - Germaniumoxider och zirconiumdioxid
2825 70       - Molybdenoxider och molybdenhydroxider
2825 80        - Antimonoxider
2825 90       - Andra slag
2826        Fluorider; fluorosilikater,
        fluoroaluminater och andra fluorkomplexa
        salter:
        - Fluorider:
2826 11        -- Av ammonium eller natrium
2826 12       -- Av aluminium
2826 19       -- Andra
2826 20       - Fluorosilicater av natrium eller kalium
2826 30       - Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk
         kryolit)
2826 90       - Andra slag
2827        Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider;
        bromider och bromidoxider; jodider och
        jodidoxider:
2827 10       - Ammoniumklorid (salmiak)
2827 20       - Kalciumklorid
        - Andra klorider:
2827 31        -- Magnesiumklorid
2827 32       -- Aluminiumklorid
2827 33       -- Järnklorider
2827 34        -- Koboltklorid
2827 35       -- Nickelklorid
2827 36       -- Zinkklorid
2827 38       -- Bariumklorid
2827 39       -- Andra
        - Kloridoxider och hydroxidklorider:
2827 41        -- Av koppar
2827 49        -- Andra
        - Bromider och bromidoxider:
2827 51        -- Natriumbromid och kaliumbromid
2827 59       -- Andra
2827 60       - Jodider och jodidoxider
2828        Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit;
        kloriter; hypobromiter:
2828 10        - Kommersiellt kalciumhypoklorit och andra
         kalciumhypokloriter
2828 90       - Andra slag
2829        Klorater och perklorater; bromater och
        perbromater; jodater och perjodater: -
        Klorater:
2829 11        -- Natriumklorat
2829 19       -- Andra
2829 90        - Andra slag
2830        Sulfider; polysulfider:
2830 10       - Natriumsulfider
2830 20        - Zinksulfid
2830 30        - Kadmiumsulfid
2830 90       - Andra slag
2831        Ditioniter (hydrosulfiter) och
        sulfoxylater:
2831 10       - Av natrium
2831 90       - Andra slag
2832        Sulfiter; tiosulfater:
2832 10       - Natriumsulfiter
2832 20       - Andra sulfiter
2832 30       - Tiosulfater
2833        Sulfater; alunarter; peroxosulfater
        (persulfater):
        - Natriumsulfater:
2833 11        -- Dinatriumsulfat
2833 19       -- Andra
        - Andra sulfater:
2833 21        -- Magnesiumsulfat
2833 22       -- Aluminiumsulfat
2833 23        -- Kromsulfater
2833 24        -- Nickelsulfater
2833 25       -- Kopparsulfater
2833 26        -- Zinksulfat
2833 27       -- Bariumsulfat
2833 29       -- Andra
2833 30       - Alunarter
2833 40        - Peroxosulfater (persulfater)
2834        Nitriter; nitrater:
2834 10       - Nitriter
        - Nitrater:
2834 21        -- Kaliumnitrat
2834 22        -- Vismutnitrater
2834 29       -- Andra
2835        Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater
        (fosfiter), fosfater och polyfosfater:
2835 10       - Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater
        (fosfiter)
        - Fosfater:
2835 22        -- Mononatrium- och dinatriumfosfat
2835 23        -- Trinatriumfosfat
2835 24       -- Kaliumfosfater
2835 25        -- Kalciumhydrogenortofosfat
          (dikalciumfosfat)
2835 26       -- Andra kalciumfosfater
2835 29       -- Andra
        - Polyfosfater:
2835 31        -- Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat)
2835 39        -- Andra polyfosfater
2836        Karbonater; peroxokarbonater
        (perkarbonater);
        kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande
        ammoniumkarbamat:
2836 10        - Kommersiellt ammoniumkarbonat och
         andra ammoniumkarbonater
2836 20       - Dinatriumkarbonat
2836 30       - Natriumhydrogenkarbonat
         (natriumbikarbonat)
2836 40       - Kaliumkarbonater
2836 50        - Kalciumkarbonat
2836 60       - Bariumkarbonat
2836 70       - Blykarbonat
        - Andra slag:
2836 91        -- Litiumkarbonater
2836 92       -- Strontiumkarbonat
2836 99       -- Andra
2837        Cyanider, cyanidoxider och komplexa
        cyanider:
        - Cyanider och cyanidoxider:
2837 11        -- Av natrium
2837 19       -- Andra
2837 20       - Komplexa cyanider
2838        Fulminater, cyanater och
        tiocyanater
2839        Silikater; kommersiella silikater av
        alkalimetaller:
        - Natriumsilikater:
2839 11        -- Natriummetasilikater
2839 19       -- Andra
2839 20       - Kaliumsilikater
2839 90       - Andra slag
2840        Borater; peroxoborater
        (perborater):
        - Dinatriumtetraborat (renad borax):
2840 11        -- Vattenfritt
2840 19       -- Annat
2840 20       - Andra borater
2840 30       - Peroxoborater (perborater)
2841        Salter av metalloxosyror och
        metallperoxosyror:
2841 10        - Aluminater
2841 20       - Zinkkromat och blykromat
2841 30       - Natriumdikromat
2841 40       - Kaliumdikromat
2841 50       - Andra kromater och dikromater;
         peroxokromater
        - Manganiter, manganater
         och permanganater:
2841 61        -- Kaliumpermanganat
2841 69        -- Andra
2841 70        - Molybdater
2841 80       - Volframater
2841 90       - Andra slag
2842        Andra salter av oorganiska syror eller
        peroxosyror, med undantag av azider:
2842 10        - Dubbelsilikater och komplexa
         silikater
2842 90       - Andra slag
2843        Ädla metaller i kolloidal form;
        oorganiska och organiska föreningar av
        ädla metaller, även inte
        kemiskt definierade; amalgamer av ädla
        metaller:
2843 10       - Ädla metaller i kolloidal form
        - Silverföreningar:
2843 21        -- Silvernitrat
2843 29       -- Andra
2843 30        - Guldföreningar
2843 90        - Andra föreningar; amalgamer
ur 2844        Radioaktiva kemiska grundämnen och
        radioaktiva isotoper (inbegripet klyvbara
        och fertila kemiska
        grundämnen och isotoper) samt föreningar
        av sådana grundämnen och
        isotoper; blandningar och återstoder
        innehållande dessa produkter:
2844 30       - Uran utarmat på U 235 och föreningar
        av sådant uran; torium och
        toriumföreningar; legeringar, dispersioner
        (inbegripet kermeter),
        keramiska produkter samt blandningar,
        innehållande uran utarmat på U 235,
        torium eller föreningar av dessa produkter
2846        Oorganiska och organiska föreningar av
        sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller
        skandium eller av blandningar av
        dessa metaller:
2846 10        - Ceriumföreningar
2846 90        - Andra slag
2847        Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast
        form (i förening med karbamid)
2848        Fosfider, även inte kemiskt definierade, med
        undantag av järnfosfid (fosforjärn)
2849        Karbider, även inte kemiskt
        definierade:
2849 10       - Kalciumkarbid
2849 20        - Kiselkarbid (karborundum)
2849 90        - Andra slag
2850        Hydrider, nitrider, azider,
        silicider och borider, även inte kemiskt
        definierade, med undantag av
        sådana föreningar som även utgör karbider
        enligt nr 2849
ur 2851        Andra oorganiska föreningar (inbegripet
        destillerat vatten och
        ledningsförmågevatten samt vatten av
        motsvarande renhetsgrad);
        flytande luft (även med ädelgaserna
        avlägsnade); komprimerad luft;
        amalgamer, med undantag av amalgamer av
        ädla metaller(dock ej destillerat vatten)
2901        Acykliska kolväten:
2901 10       - Mättade
        - Omättade:
2901 21        -- Eten
2901 22       -- Propenó
2901 23        -- Buten och butenisomerer
2901 24       -- Butadien-(1,3) och isopren
2901 29       - - Andra
2902        Cykliska kolväten:
        - Cyklaner, cyklener och
         cykloterpener:
2902 11        -- Cyklohexan
2902 19       -- Andra
2902 20       - Bensen (bensol)
2902 30       - Toluen (toluol)
        - Xylener (xyloler):
2902 41        -- o-Xylen
2902 42       -- m-Xylen
2902 43        -- p-Xylen
2902 44       -- Blandade xylenisomerer
2902 50       - Styren (styrol)
2902 60        - Etylbensen
2902 70        - Kumen
2902 90       - Andra slag
2903        Halogenderivat av kolväten:
        - Mättade klorderivat av acykliska
         kolväten:
2903 11        -- Monoklormetan (metylklorid) och
          monokloretan --(etylklorid)
2903 12       -- Diklormetan (metylenklorid)
2903 13       -- Triklormetan (kloroform)
2903 14       -- Tetraklormetan (koltetraklorid)
2903 15        -- 1,2-Dikloretan (etylendiklorid)
2903 16        -- 1,2-Diklorpropan (propylendiklorid)
          och
          diklorbutaner
2903 19       -- Andra- Omättade klorderivat av
          acykliska kolväten:
2903 21        -- Vinylklorid (monokloreten)
2903 22       -- Trikloreten
2903 23        -- Tetrakloreten (perkloretylen)
2903 29       -- Andra
2903 30        - Fluor-, brom- eller jodderivat av
         acykliska kolväten
        - Halogenderivat av acykliska kolväten
         innehållande två eller flera
         olika halogener:
2903 41        -- Triklorfluormetan
2903 42        -- Diklordifluormetan
2903 43        -- Triklortrifluoretaner
2903 44        -- Diklortetrafluoretaner och
          klorpentafluoretan
2903 45        -- Andra derivat fullständigt halogenerade
          enbart med fluor och klor
2903 46        -- Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan
          och dibromtetrafluoretaner
2903 47        -- Andra fullständigt halogenerade derivat
2903 49        -- Andra
        - Halogenderivat av cyklaner, cyklener
         och cykloterpener:
2903 51        -- 1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan
2903 59        -- Andra
        - Halogenderivat av aromatiska kolväten:
2903 61        -- Klorbensen, o-diklorbensen och
          p-diklorbensen
2903 62        -- Hexaklorbensen och DDT
          (1,1,1-triklor-2,2,----bis[p-
          klorfenyl]etan)
2903 69        -- Andra
2904        Sulfo-, nitro-och nitrosoderivat av
        kolväten, även halogenerade:
2904 10       - Derivat med enbart sulfonsyragrupper,
         samt salter och etylestrar
         av sådana derivat
2904 20        - Derivat med enbart nitrogrupper eller
         enbart nitrosogrupper
2904 90        - Andra slag
2905        Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-,
        nitro-och nitrosoderivat av sådana
        alkoholer:
        - Mättade
        monoalkoholer:
2905 11        -- Metanol (metylalkohol)
2905 12        -- Propanol-(1) (propylalkohol) och
          propanol-(2)  (isopropylalkohol)
2905 13       -- Butanol-(1) (n-butylalkohol)
2905 14        -- Andra butanoler
2905 15       -- Pentanol (amylalkohol) och
          pentanolisomerer
2905 16        -- Oktanol (oktylalkohol) och   
          oktanolisomerer
2905 17       -- Dodekanol-(1) (laurylalkohol),
          hexadekanol-(1)
          (cetylalkohol) och oktadekanol-(1)
          (stearylalkohol)
2905 19       -- Andra
        - Omättade monoalkoholer:
2905 22       -- Acykliska terpenalkoholer
2905 29       -- Andra- Dioler:
2905 31        -- Etylenglykol (etandiol)
2905 32        -- Propylenglykol (propandiol-(1,2))
2905 39       -- Andra
        - Andra polyoler:
2905 41       -- 2-Etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3)
          (trimetylolpropan)
2905 42        -- Pentaerytritol
2905 43       -- Mannitol
2905 44        -- D-glucitol (sorbitol)
2905 45        -- Glycerol
2905 49       -- Andra
2905 50       - Halogen-, sulfo-, nitro- och
          nitrosoderivat av acykliska
          alkoholer
2906        Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-,
        nitro-och nitrosoderivat av sådana
        alkoholer:
        - Cyklan-, cyklen-och cykloterpenalkoholer:
2906 11        -- Mentol
2906 12        -- Cyklohexanol, metylcyklohexanoler
          och dimetylcyklohexanoler
2906 13        -- Steroler och inositoler
2906 14       -- Terpineoler
2906 19        -- Andra
        - Aromatiska alkoholer:
2906 21        -- Bensylalkohol
2906 29       -- Andra
2907        Fenoler; fenolalkoholer:
        - Monofenoler:
2907 11        -- Fenol (hydroxibensen) och salter av
          fenol
2907 12       -- Kresoler och salter av kresoler
2907 13       -- Oktylfenol, nonylfenol och deras
          isomerer; salter av dessa föreningar
2907 14       -- Xylenoler och salter av xylenoler
2907 15        -- Naftoler och salter av naftoler
2907 19       -- Andra
        - Polyfenoler:
2907 21        -- Resorcinol och salter av resorcinol
2907 22       -- Hydrokinon (kinol) och salter av
          hydrokinon
2907 23
        -- 4,4'-Isopropylidendifenol (bisfenol A,
          difenylolpropan) och
          salter av denna förening
2907 29       -- Andra
2907 30       - Fenolalkoholer
2908        Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
        av fenoler eller fenolalkoholer:
2908 10        - Derivat innehållande enbart
         halogensubstituenter samt salter av
         sådana derivat
2908 20       - Derivat innehållande enbart
         sulfonsyragrupper samt salter och
         estrar av sådana derivat
2908 90       - Andra slag
2909        Etrar, eteralkoholer, eterfenoler,
        eteralkoholfenoler, alkoholperoxider,
        eterperoxider, ketonperoxider
        (även inte kemiskt definierade) samt
        halogen-, sulfo- nitro- och
        nitrosoderivat av sådana föreningar:
        - Acyliska etrar samt halogen-, sulfo-,
         nitro- och nitrosoderivat av
         sådana etrar:
2909 11        -- Dietyleter
2909 19        -- Andra
2909 20       - Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar
         samt halogen-, sulfo-, nitro- och
         nitrosoderivat av sådana etrar
2909 30        - Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-,
         nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar
        - Eteralkoholer samt halogen-, sulfo-,
         nitro- och nitrosoderivat av
         eteralkoholer:
2909 41        -- 2,2'-Oxidietanol (dietylenglykol, digol)
2909 42        -- Monometyletrar av etylenglykol eller
          dietylenglykol
2909 43       -- Monobutyletrar av etylenglykol eller
          dietylenglykol
2909 44        -- Andra monoalkyletrar av etylenglykol
          eller dietylenglykol
2909 49        -- Andra
2909 50        - Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt
          halogen-, sulfo-, nitro- och
          nitrosoderivat av sådana föreningar
2909 60        - Alkoholperoxider, eterperoxider,
          ketonperoxider samt halogen-,
          sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
          sådana föreningar
2910        Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och
        epoxietrar med tre atomer i ringen samt
        halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
        av sådana föreningar:
2910 10         - Oxiran (etylenoxid)
2910 20       - Metyloxiran (propylenoxid)
2910 30       - 1-Klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin)
2910 90       - Andra slag
2911        Acetaler och hemiacetaler, även med annan
        syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro-
        och nitrosoderivat av sådana föreningar
2912        Aldehyder, även med annan oxygenfunktion;
        cykliska polymerer av aldehyder;
        paraformaldehyd: - Acykliska aldehyder
        utan annan syrefunktion:
2912 11        -- Metanal (formaldehyd)
2912 12       -- Etanal (acetaldehyd)
2912 13       -- Butanal (butyraldehyd, normal isomer)
2912 19       -- Andra
        - Cykliska aldehyder utan annan syrefunktion:
2912 21        -- Bensaldehyd
2912 29       -- Andra
2912 30       - Aldehydalkoholer
        - Aldehydetrar, aldehydfenoler och
         aldehyder med annan syrefunktion:
2912 41        -- Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd)
2912 42       -- Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensalde-
          hyd)
2912 49        -- Andra
2912 50       - Cykliska polymerer av aldehyder
2912 60       - Paraformaldehyd
2913        Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
        av produkter enligt nr 2912
2914        Ketoner och kinoner, även med annan
        syrefunktion, samt halogen-, sulfo-,
        nitro- och nitrosoderivat av sådana
        föreningar:
        - Acykliska ketoner utan annan syrefunktion:
2914 11        -- Aceton
2914 12       - - Butanon (etylmetylketon)
2914 13        -- 4-Metylpentanon-(2) (metylisobutylketon)
2914 19       -- Andra
        - Cyklan-, cyklen-och cykloterpenketoner
         utan annan syrefunktion:
2914 21        -- Kamfer
2914 22       -- Cyklohexanon och metylcyklohexanoner
2914 23        -- Jononer och metyljononer
2914 29       -- Andra
        - Aromatiska ketoner utan annan syrefunktion:
2914 31        -- Fenylaceton (1-fenylpropan-2-on)
2914 39        -- Andra
2914 40        - Ketonalkoholer och ketonaldehyder
2914 50       - Ketonfenoler och ketoner
         med annan syrefunktion - Kinoner:
2914 61        -- Antrakinon
2914 69        -- Andra
2914 70       - Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
2915        Mättade acykliska monokarboxylsyror samt
        deras anhydrider, halogenider,
        peroxider och peroxisyror; halogen-,
        sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
        sådana föreningar:
        - Myrsyra samt salter och estrar
         av myrsyra:
2915 11        -- Myrsyra
2915 12       -- Salter av myrsyra
2915 13       -- Estrar av myrsyra
        - Ättiksyra och salter av ättiksyra;
         ättiksyraanhydrid:
2915 21        -- Ättiksyra
2915 22       -- Natriumacetat
2915 23        -- Koboltacetater
2915 24        -- Ättiksyraanhydrid
2915 29       -- Andra
        - Estrar av ättiksyra:
2915 31        -- Etylacetat
2915 32       -- Vinylacetat
2915 33       -- n-Butylacetat
2915 34       -- Isobutylacetat
2915 35       -- 2-Etoxietylacetat
2915 39       -- Andra
2915 40        - Mono-, di- och triklorättiksyra samt
         salter och estrar av dessa syror
2915 50        - Propionsyra samt salter och estrar
         av propionsyra
2915 60        - Smörsyror och valeriansyror samt salter
         och estrar av dessa syror
2915 70        - Palmitinsyra och stearinsyra samt
         salter och estrar av dessa syror
2915 90       - Andra slag
2916        Omättade acykliska monokarboxylsyror,
        cykliska monokarboxylsyror samt deras
        anhydrider, halogenider, peroxider och
        peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro-och
        nitrosoderivat av sådana föreningar:
        - Omättade acykliska monokarboxylsyror samt
         deras anhydrider, halogenider, peroxider
         och peroxisyror; derivat av sådana
         föreningar:
2916 11        -- Akrylsyra och salter av akrylsyra
2916 12        -- Estrar av akrylsyra
2916 13        -- Metakrylsyra och salter av metakrylsyra
2916 14        -- Estrar av metakrylsyra
2916 15        -- Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt
          salter och estrar av dessa syror
2916 19        -- Andra
2916 20        - Cyklan-, cyklen- och cykloterpenmono-
         karboxylsyror samt deras anhydrider,
         halogenider, peroxider och peroxisyror;
         derivat av sådana föreningar
        - Aromatiska monokarboxylsyror samt deras
         anhydrider, halogenider, peroxider och
         peroxisyror; derivat av sådana föreningar:
2916 31        -- Bensoesyra samt salter och estrar av
          bensoesyra
2916 32        -- Bensoylperoxid och bensoylklorid
2916 34        -- Fenylättiksyra och salter
          av fenylättiksyra
2916 35        -- Estrar av fenylättiksyra
2916 39        -- Andra
2917        Polykarboxylsyror samt deras anhydrider,
        halogenider, peroxider och peroxisyror;
        halogen-, sulfo-, nitro- och
        nitrosoderivat av sådana föreningar:
        - Acykliska polykarboxylsyror samt deras
         anhydrider, halogenider, peroxider och
         peroxisyror; derivat av sådana föreningar:
2917 11        -- Oxalsyra samt salter och estrar av
          oxalsyra
2917 12        -- Adipinsyra samt salter och estrar av
          adipinsyra
2917 13        -- Azelainsyra och sebacinsyra samt salter
          och estrar av dessa syror
2917 14       -- Maleinsyraanhydrid
2917 19       -- Andra
2917 20        - Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykar-
         boxylsyror samt deras anhydrider,
         halogenider, peroxider och peroxisyror;
         derivat av sådana föreningar
        - Aromatiska polykarboxylsyror samt deras
         anhydrider, halogenider, peroxider och
         peroxisyror; derivat av sådana föreningar:
2917 31        -- Dibutylortoftalater
2917 32        -- Dioktylortoftalater
2917 33        -- Dinonylortoftalater och didecylortoftalater
2917 34       -- Andra estrar av ortoftalsyra
2917 35       -- Ftalsyraanhydrid
2917 36       -- Tereftalsyra och salter av tereftalsyra
2917 37        -- Dimetyltereftalat
2917 39        -- Andra
2918        Karboxylsyror med annan syrefunktion samt
        deras anhydrider, halogenider, peroxider
        och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro-
        och nitrosoderivat av sådana föreningar:
        - Karboxylsyror med alkoholfunktion men utan
         annan syrefunktion samt deras anhydrider,
         halogenider, peroxider och peroxisyror;
         derivat av sådana föreningar:
2918 11        -- Mjölksyra samt salter och estrar av
          mjölksyra
2918 12        -- Vinsyra
2918 13        -- Salter och estrar av vinsyra
2918 14        -- Citronsyra
2918 15        -- Salter och estrar av citronsyra
2918 16        -- Glukonsyra samt salter och estrar av
          glukonsyra
2918 17        -- Mandelsyra (fenylglykolsyra) samt salter
          och estrar av mandelsyra
2918 19        -- Andra slag
        - Karboxylsyror med fenolfunktion men utan
         annan syrefunktion samt deras anhydrider,
         halogenider, peroxider och peroxisyror;
         derivat av sådana föreningar:
2918 21        -- Salicylsyra och salter av salicylsyra
2918 22        -- o-Acetylsalicylsyra samt salter och estrar
          av o-acetylsalicylsyra
2918 23        -- Andra estrar av salicylsyra samt salter
          av sådana estrar
2918 29        -- Andra slag
2918 30        - Karboxylsyror med aldehyd- eller keton-
         funktion men utan annan syrefunktion samt
         deras anhydrider, halogenider, peroxider
         och peroxisyror; derivat av sådana
         föreningar
2918 90       - Andra slag
2919        Estrar av fosforsyra och deras salter,
        inbegripet laktofosfater; halogen-, sulfo-,
        nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
2920        Estrar av andra oorganiska syror (med
        undantag av estrar av hydrogenhalogenider)
        och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro-
        och nitrosoderivat av sådana föreningar:
2920 10        - Estrar av tiofosforsyra (fosfortioater)
         och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro-
         och nitrosoderivat av sådana föreningar
2920 90        - Andra slag
        - Acykliska monoaminer och derivat av
         sådana aminer; salter av sådana föreningar:
2921 11        -- Mono-, di- och trimetylamin samt salter
          av dessa aminer
2921 12        -- Dietylamin och salter av dietylamin
2921 19        -- Andra
        - Acykliska polyaminer och derivat av sådana
         aminer; salter av sådana föreningar:
2921 21        -- Etylendiamin och salter av etylendiamin
2921 22        -- Hexametylendiamin och salter av
          hexametylendiamin
2921 29        -- Andra
2921 30        - Mono- och polyaminer av cyklaner, cyklener
         och cykloterpener samt derivat av sådana
         aminer; salter av sådana föreningar
        - Aromatiska monoaminer och derivat av sådana
         aminer; salter av sådana föreningar:
2921 41        -- Anilin och salter av anilin
2921 42        -- Anilinderivat och salter av anilinderivat
2921 43        -- Toluidiner och derivat av toluidiner;
          salter av dessa föreningar
2921 44        -- Difenylamin och derivat av difenylamin;
          salter av dessa föreningar
2921 45        -- 1-Naftylamin (á-naftylamin), 2-naftylamin
          (â-naftylamin) och derivat av dessa
          aminer; salter av dessa föreningar
2921 49        -- Andra slag
        - Aromatiska polyaminer och derivat av
         sådana aminer; salter av sådana
         föreningar:
2921 51        -- o-, m-och p-Fenylendiamin,
          tolylendiaminer samt derivat av dessa
          aminer; salter av dessa föreningar
2921 59       -- Andra slag
2922A        minoföreningar med syrefunktion:
        - Aminoalkoholer samt deras etrar och
         estrar, andra än sådana som
         har mer än ett slags syrefunktion;
         salter av sådana föreningar:
2922 11       -- Monoetanolamin och salter av
          monoetanolamin
2922 12        -- Dietanolamin och salter av dietanolamin
2922 13        -- Trietanolamin och salter av trietanolamin
2922 19        -- Andra
        - Aminonaftoler och andra aminofenoler samt
         deras etrar och estrar, andra än sådana
         som har mer än ett slags syrefunktion;
         salter av sådana föreningar:
2922 21        -- Aminohydroxinaftalensulfonsyror och
          salter av dessa syror
2922 22        -- Anisidiner, dianisidiner, fenetidiner
          samt salter av dessa föreningar
2922 29        -- Andra
2922 30        - Aminoaldehyder, aminoketoner och
         aminokinoner, andra än sådana som
         har mer än ett slags syrefunktion;
         salter av sådana föreningar
        - Aminosyror och deras estrar, andra än
         sådana som har mer än ett
         slags syrefunktion; salter av sådana
         föreningar:
2922 41        -- Lysin och estrar av lysin; salter av
          dessa föreningar
2922 42       -- Glutaminsyra och salter av glutaminsyra
2922 43        -- Antranilsyra och salter av antranilsyra
2922 49       -- Andra
2922 50       - Aminoalkoholfenoler, aminosyrafenoler
         och andra aminoföreningar med syrefunktion
2923        Kvaternära ammoniumsalter och ammonium-
        hydroxider; lecitiner och andra fosfoamino-
        lipider:
2923 10       - Kolin och salter av kolin
2923 20        - Lecitiner och andra fosfoaminolipider
2923 90       - Andra slag
2924        Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar
        av kolsyra med amidfunktion:
2924 10       - Acykliska amider (inbegripet acykliska
         karbamater) och derivat av
         dessa amider; salter av sådana föreningar
        - Cykliska amider (inbegripet cykliska
         karbamater) och derivat av
         dessa amider; salter av sådana föreningar:
2924 21        -- Ureiner och derivat av ureiner; salter
          av sådana föreningar
2924 22        -- 2-Acetanidobensoesyra
2924 29       - - Andra
2925        Föreningar med karboximidfunktion
        (inbegripet sackarin och dess salter) och
        föreningar med iminofunktion:
        - Imider och imidderivat; salter av
         dessa föreningar:
2925 11        -- Sackarin och salter av sackarin
2925 19       -- Andra
2925 20       - Iminer och iminderivat; salter av dessa
         föreningar
2926        Föreningar med nitrilfunktion:
2926 10       - Akrylnitril
2926 20       - 1-Cyanoguanidin (dicyandiamid)
2926 90       - Andra slag
2927        Diazo-, azo-och azoxiföreningar
2928        Organiska derivat av hydrazin eller
        hydroxylamin
2929        Föreningar med annan kvävefunktion:
2929 10       - Isocyanater
2929 90       - Andra slag
2930        Svavelorganiska föreningar:
2930 10        - Xantater (ditiokarbonater)
2930 20       - Tiokarbamater och
          ditiokarbamater
2930 30       - Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram
2930 40       - Metionin
2930 90       - Andra slag
2931        Andra metallorganiska och
        organiska föreningar av icke-metaller
2932        Heterocykliska föreningar med enbart syre
        som heteroatom(er):
        - Föreningar med en icke kondenserad
         furanring (även hydrogenerad) i
         sin struktur:
2932 11        -- Tetrahydrofuran
2932 12       -- 2-Furaldehyd (furfuraldehyd)
2932 13       -- Furfurylalkohol och
          tetrahydrofurfurylalkohol
2932 19        -- Andra- Laktoner:
2932 21        -- Kumarin, metylkumariner och etylkumariner
2932 29       -- Andra laktoner
        - Andra slag:
2932 91        -- Isosafrol
2932 92        -- 1-(1,3-Bensoedioxol-5-yl)propan-2-1
2932 93        -- Piperonal
2932 94        -- Safrol
2932 99        -- Andra
2933        Heterocykliska föreningar med enbart
        nitrogen som heteroatom(er):
        - Föreningar med en icke kondenserad
         pyrazolring (även hydrogenerad)
         i sin struktur:
2933 11        -- Fenazon (antipyrin) och derivat av fenazon
2933 19        -- Andra
        - Föreningar med en icke kondenserad
         imidazolring (även hydrogenerad) i sin
         struktur:
2933 21       -- Hydantoin och derivat av hydantoin
2933 29        -- Andra
        - Föreningar med en icke kondenserad
         pyridinring (även hydrogenerad)
         i sin struktur:
2933 31        -- Pyridin och salter av pyridin
2933 32        -- Piperidin och salter av piperidin
2933 39       -- Andra
2933 40        - Föreningar med ett kinolinringsystem
         eller ett isokinolinringsystem (även
         hydrogenerade), inte vidare kondenserade
        - Föreningar med en pyrimidinring (även
         hydrogenerad) eller en piperazinring i
         sin struktur:
2933 51        -- Malonylkarbamid (barbitursyra) och
          derivat av malonylkarbamid; salter av
          dessa föreningar
2933 59        -- Andra
        - Föreningar med en icke kondenserad
         triazinring (även hydrogenerad)
         i sin struktur:
2933 61        -- Melamin
2933 69       -- Andra
        - Laktamer:
2933 71        -- 6-Hexanlaktam (å-kaprolaktam)
2933 79        -- Andra
2933 90       - Andra slag
2934        Nukleinsyror och salter av nukleinsyror;
        andra heterocykliska föreningar:
2934 10        - Föreningar med en icke kondenserad
         tiazolring (även hydrogenerad)
         i sin struktur
2934 20        - Föreningar med ett bensotiazolringsystem
         (även hydrogenerat), inte
         vidare kondenserade
2934 30        - Föreningar med ett fentiazinringsystem
         (även hydrogenerat), inte
         vidare kondenserade
2934 90       - Andra slag
2935        Sulfonamider
2936        Provitaminer och vitaminer, naturliga
        eller syntetiskt reproducerade (inbegripet
        naturliga koncentrat), sådana derivat av
        provitaminer eller vitaminer som används
        främst som vitaminer samt blandningar av
        dessa ämnen med varandra, även i
        lösning:
2936 10       - Provitaminer, oblandade- Vitaminer och
         vitaminderivat, oblandade:
2936 21        -- Vitamin A och derivat av vitamin A
2936 22       -- Vitamin B 1 och derivat av vitamin
          B 1
2936 23       -- Vitamin B 2 och derivat av vitamin
          B 2
2936 24        -- D-och DL-pantotensyra (vitamin B 3
          och vitamin B 5) samt derivat av dessa
          vitaminer
2936 25       -- Vitamin B 6 och derivat av vitamin
          B 6
2936 26       -- Vitamin B 12 och derivat av vitamin
          B 12
2936 27       -- Vitamin C och derivat av vitamin C
2936 28       -- Vitamin E och derivat av vitamin E
2936 29       -- Andra vitaminer och vitaminderivat
2936 90       - Andra slag, inbegripet naturliga
         koncentrat
2938        Glykosider, naturliga eller syntetiskt
        reproducerade, samt salter, etrar, estrar
        och andra derivat av glykosider:
2938 10       - Rutin (rutosid) och rutinderivat
2938 90       - Andra slag
2939        Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt
        reproducerade, samt salter, etrar, estrar
        och andra derivat av växtalkaloider:
2939 10       - Opiumalkaloider och derivat av sådana
         alkaloider; salter av sådana ämnen
        - Kinabarkalkaloider och derivat av
         sådana alkaloider; salter av
         sådana ämnen:
2939 21        -- Kinin och salter av kinin
2939 29        -- Andra
2939 30        - Koffein och salter av koffein
        - Efedriner och salter av efedriner:
2939 41        -- Efedrin och salter av efedrin
2939 42        -- Pseudoefedrin (INN) och salter av
          pseudoefedrin
2939 49        -- Andra
2939 50        - Teofyllin och aminofyllin (teofyllinetyl-
         endiamin) samt derivat av
         dessa alkaloider; salter av sådana ämnen
        - Alkaloider ur rågmjöldryga och derivat
         av sådana alkaloider; salter av sådana
         ämnen:
2939 61        -- Ergometrin (INN) och salter av ergometrin
2939 62        -- Ergotamin (INN) och salter av ergotamin
2939 63        -- Lysergsyra och salter av lysergsyra
2939 69        -- Andra
2939 70        - Nikotin och salter av nikotin
2939 90       - Andra slag
2940        Sockerarter, kemiskt rena, andra än
        sackaros, laktos, maltos, glukos och fruktos;
        sockeretrar och sockerestrar samt salter
        av sockeretrar eller sockerestrar, andra än
        produkter enligt nr 2937, 2938 och 2939
2942        Andra organiska föreningarur
        3002 90
        -- Kulturer av mikroorganismer(dock inte
          jäst)
3102        Kvävegödselmedel, mineraliska eller
        kemiska:
3102 10       - Karbamid (urinämne), även löst i vatten
        - Ammoniumsulfat; dubbelsalter och
         blandningar av ammoniumsulfat och
         ammoniumnitrat:
3102 21        -- Ammoniumsulfat
3102 29        -- Andra slag
3102 30        - Ammoniumnitrat, även löst i vatten
3102 40        - Blandningar av ammoniumnitrat med
         kalciumkarbonat eller andra
         oorganiska ämnen utan gödselverkan
3102 50        - Natriumnitrat
3102 60        - Dubbelsalter och blandningar av
         kalciumnitrat och ammoniumnitrat
3102 70        - Kalciumcyanamid
3102 80        - Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat,
         lösta i vatten eller ammoniak
3102 90        - Andra slag, inbegripet blandningar som
         inte omfattas av de föregående undernumren
3103        Fosforgödselmedel, mineraliska eller
        kemiska:
3103 10       - Superfosfater
3103 20       - Basisk slagg
3103 90       - Andra slag
3104        Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska:
3104 10       - Karnallit, sylvinit och andra råa
         naturliga kaliumsalter
3104 20        - Kaliumklorid
3104 30       - Kaliumsulfat
3104 90       - Andra slag
3105        Mineraliska eller kemiska gödselmedel som
        innehåller två eller tre av grundämnena
        kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel;
        varor enligt detta kapitel i tablettform
        eller liknande former eller i
        förpackningar med en bruttovikt av
        högst 10 kg:
3105 10       - Varor enligt detta kapitel i tablettform
         eller liknande former eller i förpackningar
         med en bruttovikt av högst 10 kg
3105 20        - Mineraliska eller kemiska gödselmedel som
         innehåller både kväve, fosfor och kalium
         (NPK-gödselmedel)
3105 30        - Diammoniumhydrogenortofosfat
         (diammoniumfosfat)
3105 40        - Ammoniumdihydrogenortofosfat
         (monoammoniumfosfat) och blandningar
         av detta ämne med diammoniumhydrogenorto-
         fosfat (diammoniumfosfat)
        - Andra mineraliska eller kemiska
         gödselmedel som innehåller både
         kväve och fosfor:
3105 51        -- Innehållande nitrater och fosfater
3105 59        -- Andra
3105 60        - Mineraliska eller kemiska gödselmedel
         som innehåller både fosfor
         och kalium
3105 90       - Andra slag
3201        Garvämnesextrakter av vegetabiliskt
        ursprung; garvsyror (tanniner) samt
        salter, etrar, estrar och andra derivat av
        garvsyror:
3201 10       - Kvebrachoextrakt
3201 20        - Mimosaextrakt (wattleextrakt)
3201 90       - Andra slag
3202        Syntetiska organiska garvämnen;
        oorganiska garvämnen; garvningspreparat,
        även innehållande naturliga garvämnen;
        enzymatiska garveripreparat:
3202 10       - Syntetiska organiska garvämnen
3202 90       - Andra slag
3203        Färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt
        ursprung (inbegripet färgämnesextrakter men
        inte djurkol), även kemiskt definierade;
        preparat enligt anm. A, på basis
        av färgämnen av vegetabiliskt eller
        animaliskt ursprung
3204        Syntetiska organiska färgämnen, även kemiskt
        definierade; preparat enligt anm.
        A, på basis av syntetiska organiska
        färgämnen; syntetiska organiska
        produkter av sådana slag som används som
        optiska vitmedel eller som
        luminoforer, även kemiskt definierade:
        - Syntetiska organiska färgämnen samt
         preparat enligt anm. A till
         detta kapitel på basis av sådana
         färgämnen:
3204 11        -- Dispersionsfärgämnen samt preparat på
          basis av sådana färgämnen
3204 12        -- Sura färgämnen, även metallkomplexa,
          samt preparat på basis
          av sådana färgämnen; betningsfärgämnen
          samt preparat på basis av sådana
          färgämnen
3204 13        -- Basiska färgämnen samt preparat på
          basis av sådana färgämnen
3204 14        -- Direktfärgämnen samt preparat på
          basis av sådana färgämnen
3204 15        -- Kypfärgämnen (inbegripet kypfärgämnen
          som i förefintligt skick är användbara
          som pigment) samt preparat på basis av
          sådana färgämnen
3204 16        -- Reaktivfärgämnen samt preparat på basis
          av sådana färgämnen
3204 17        -- Pigment samt preparat på basis av pigment
3204 19        -- Andra, inbegripet blandningar av två
          eller flera färgämnen enligt nr 3204 11-
          3204 19
3204 20        - Syntetiska organiska produkter av sådana
         slag som används som optiska vitmedel
3204 90       - Andra slag
3205        Substratpigment; preparat enligt anm. A,
        på basis av substratpigment
3206        Andra färgämnen; preparat enligt anm. A,
        som inte omfattas av nr 3203, 3204 eller 3205;
        oorganiska produkter av sådana
        slag som används som luminoforer, även
        kemiskt definierade:
        - Pigment och preparat på basis av
        titandioxid:
3206 11        -- Innehållande minst 80 viktprocent
          titandioxid, beräknat på torrsubstansen
3206 19        -- Andra
3206 20        - Pigment och preparat på basis av
         kromföreningar
3206 30        - Pigment och preparat på basis av
         kadmiumföreningar
        - Andra färgämnen och preparat:
3206 41        -- Ultramarin och preparat på basis av
          ultramarin
3206 42        -- Litopon och andra pigment och preparat
          på basis av zinksulfid
3206 43        -- Pigment och preparat på basis av
          hexacyanoferrater
          (ferrocyanider och ferricyanider)
3206 49        -- Andra
3206 50        - Oorganiska produkter av sådana slag som
         används som luminoforer
ur 3207        Beredda pigment, beredda opakmedel,
        beredda färger, icke frittad emalj-
        och glasyrmassa, engober, flytande
        lysterfärger och liknande preparat av
        sådana slag som används inom keramik-,
        emaljerings- eller glasindustrin; fritta
        och annat glas i form av pulver,
        korn eller flingor:
3207 10       - Beredda pigment, beredda opakmedel,
         beredda färger och liknande preparat
3207 20        - Icke frittad emalj- och glasyrmassa,
         engober och liknande preparat
3207 30       - Flytande lysterfärger och liknande
         preparat
3208        Målningsfärger och lacker, även opigmenterade,
        på basis av syntetiska polymerer eller
        kemiskt modifierade naturliga
        polymerer, dispergerade eller lösta i icke
        vattenhaltigt medium; lösningar enligt
        anm. B:
3208 10        - På basis av polyestrar
3208 20       - På basis av akryl- eller vinylpolymerer
3208 90        - Andra slag
3209        Målningsfärger och lacker, även opigmenterade,
        på basis av syntetiska polymerer eller
        kemiskt modifierade naturliga polymerer,
        dispergerade eller lösta i vattenhaltigt
        medium:
3209 10       - På basis av akryl- eller vinylpolymerer
3209 90       - Andra slag
3210        Andra målningsfärger och lacker, även
        opigmenterade (inbegripet
        kallvattenfärger); beredda kallvattenfärger
        av sådana slag som används för färgning av
        läder
3211        Beredda sickativur
3212        Pigment (inbegripet pulver och fjäll av
        metall) dispergerade i icke
        vattenhaltigt medium, i flytande form
        eller i pastaform, av sådana
        slag som används vid tillverkning av
        målningsfärger; brons- och
        färgfolier; färgämnen i former eller
        förpackningar för försäljning i
        detaljhandeln:
3212 90        - Andra slag
3213        Konstnärsfärger, färger för skolbruk,
        plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger
        och liknande färger i form av tabletter
        eller i tuber, burkar, flaskor, skålar
        eller i liknande former eller
        förpackningar:
3213 10       - Färger i satser
3213 90        - Andra slag
3214        Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra
        tätnings- och utfyllningsmedel;
        spackelfärger; icke eldfasta preparat för
        ytbeläggning av fasader, innerväggar, golv,
        innertak o.d.:
3214 10        - Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra
         tätnings- och utfyllningsmedel;
         spackelfärger
3214 90       - Andra slag
3215        Tryckfärger, bläck, tusch och liknande
        färger, även koncentrerade eller i fast
        form:
        - Tryckfärger:
3215 11        -- Svarta
3215 19       -- Andra
3215 90        - Andra slag
ur 3302        Blandningar av luktämnen samt blandningar
        (inbegripet alkohollösningar) på basis av
        ett eller flera luktämnen, av sådana slag
        som används som råvaror inom industrin:
3302 90        - Andra slag
ur 3307        Beredda rumsdesodoriseringsmedel, även
        oparfymerade och även med desinficerande
        egenskaper:
        - Rumsparfymerings- och rumsdesodoriserings-
         medel, inbegripet luktgivande preparat
         som används vid religiösa ceremonier:
3307 41        -- 'Agarbatti' och andra luktgivande
         preparat som verkar genom bränning
3307 49       -- Andra
3307 90        - Andra slagur
3401        Tvål och såpa; organiska ytaktiva
        produkter och preparat avsedda att
        användas som tvål, i form
        av stänger, kakor eller gjutna stycken,
        även innehållande tvål:
        - Tvål och organiska ytaktiva produkter
         och preparat, i form av stänger, kakor
         eller gjutna stycken (ej för personligt
         bruk)
3401 19        -- För annat ändamål
3401 20        - Tvål och såpa i annan form (ej för
         personligt bruk)
3402        Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål
        och såpa); ytaktiva preparat, tvättmedel
        (inbegripet tvätthjälpmedel) och
        rengöringsmedel, även innehållande tvål
        eller såpa, andra än sådana
        som omfattas av nr 3401:
        - Organiska ytaktiva ämnen, även i
         detaljhandelsförpackningar:
3402 11        -- Anjonaktiva
3402 12        -- Katjonaktiva
3402 13       -- NonjonaktivaVarukod (statistiskt nr)
3402 19       -- Andra
3402 20        - Ytaktiva preparat, tvättmedel och
         rengöringsmedel, i detaljhandelsför-
         packningar
3402 90       - Andra slag
3403        Beredda smörjmedel (inbegripet sådana
        beredda skäroljor, preparat för losstagning
        av bultar och muttrar,
        rostskyddsmedel och andra medel mot
        korrosion samt formsläppmedel som
        är baserade på smörjmedel) samt preparat
        av sådana slag som används
        för olje- eller fettbehandling av
        textilmaterial, läder, pälsskinn
        eller andra material, med undantag av
        preparat som innehåller som
        karaktärsgivande beståndsdel minst 70
        viktprocent oljor erhållna ur
        petroleum eller ur bituminösa mineral:
        - Innehållande oljor erhållna
         ur petroleum eller ur bituminösa mineral:
3403 11        -- Preparat för behandling av textilmaterial,
          läder, pälsskinn eller andra material
3403 19       -- Andra
        - Andra slag:
3403 91        -- Preparat för behandling av textilmaterial,
          läder, pälsskinn eller andra material
3403 99       -- Andra
3404        Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:
3404 10       - Av kemiskt modifierat montanvax
3404 20       - Av polyetylenglykol
3404 90       - Andra slag3
3405        Puts- och polermedel för skodon, möbler,
        golv, karosserier, glas eller metall,
        skurpasta, skurpulver och liknande preparat
        (även i form av papper, vadd, filt,
        bondad duk, porös plast eller poröst gummi
        som impregnerats, överdragits eller belagts
        med sådana preparat), med undantag av vaxer
        enligt nr 3404:
3405 10       - Puts- och polermedel och liknande preparat
         för skodon eller läder
3405 20       - Puts- och polermedel och liknande
         preparat för trägolv, trämöbler eller
         andra trävaror
3405 30       - Polermedel och liknande preparat för
         karosserier, andra än metallpolermedel
3405 40       - Skurpasta, skurpulver och andra
         skurmedel
3405 90       - Andra slag
3407        Modelleringspastor, inbegripet sådana som
        är avsedda för barn; s.k. dentalvax samt
        avtrycksmassor för dentalt bruk,
        föreliggande i satser, i detaljhandels-
        förpackningar eller i form av plattor,
        hästskoformade stycken, stänger e.d.;
        andra preparat för dentalt bruk, på
        basis av gipsur
3501        Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat;
        kaseinlim:
3501 90        - Andra slag
ur 3502        Albuminer, albuminater och andra
        albuminderivat:
3502 11        - Äggalbumin (olämpliga eller avsedda att
         göras olämpliga som livsmedel)
3502 90        - Andra slag (olämpliga eller avsedda att
         göras olämpliga som livsmedel)
3503        Gelatin (inbegripet gelatinfolier med
        kvadratisk eller rektangulär form,
        även ytbehandlade eller färgade) och
        gelatinderivat; husbloss; annat lim av
        animaliskt ursprung, dock inte
        kaseinlim enligt nr 3501
3505        Dextrin och annan modifierad stärkelse
        (t.ex. förklistrad eller förestrad
        stärkelse); lim och klister på
        basis av stärkelse, dextrin eller annan
        modifierad stärkelse:
3505 10        - Dextrin och annan modifierad stärkelse
3505 20        - Lim och klister
3506        Lim och klister, beredda, inte nämnda eller
        inbegripna någon annanstans; produkter
        lämpliga för användning som lim eller
        klister, förpackade för försäljning i
        detaljhandeln som lim eller
        klister i förpackningar med en nettovikt
        av högst 1 kg:
3506 10       - Produkter lämpliga för användning som
         lim eller klister, förpackade för
         försäljning i detaljhandeln som lim eller
         klister i förpackningar med en nettovikt
         av högst 1 kg
        - Andra slag:
3506 91       -- Lim och klister på basis av gummi eller
          plast (inbegripet konsthartser)
3506 99       -- Andra
ur 3507        Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller
        inbegripna någon annanstans:
ur 3507 10       - Löpe och koncentrat av löpe
         (dock inte ostlöpe)
3507 90       - Andra slag
3601        Krut
3602        Beredda sprängämnen, andra än krut
3606        Järncerium (ferrocerium) och andra
        pyrofora legeringar i alla former; varor
        av brännbara ämnen enligt anm. C:3606 10
        - Flytande eller till vätska förtätade
         gasformiga bränslen i behållare av
         sådana slag som används för fyllning av
         cigarettändare eller liknande tändare
         och som har en rymd av högst 300 cm3
3606 90       - Andra slag
3707        Kemiska preparat för fotografiskt bruk
        (andra än lacker, lim, klister och liknande
        preparat); oblandade produkter för
        fotografiskt bruk, föreliggande i avdelade
        doser eller i detaljhandelsförpackningar,
        i bruksfärdigt skick:
3707 10       - Strålningskänsliga emulsioner
3707 90       - Andra slag
3801        Konstgjord grafit; kolloidal och
        halvkolloidal grafit; preparat på basis
        av grafit eller annat kol, i pastaform
        eller i form av block, plattor eller
        andra halvfabrikat:
3801 10       - Konstgjord grafit
3801 20       - Kolloidal eller halvkolloidal grafit
3803        Tallolja (tallsyra), även raffinerad
3804        Avfallslut från tillverkning av massa
        av ved, även koncentrerad, avsockrad eller
        kemiskt behandlad, inbegripet ligninsulfonater
          men inte tallolja enligt nr 3803
3805        Balsamterpentin, extraherad terpentin,
        sulfatterpentin och andra terpentinoljor,
        framställda genom destillation eller annan
        behandling av barrträ; rå dipenten;
        sulfitterpentin och annan rå
        para-cymen; 'pine oil' innehållande
        á-terpineol som huvudbeståndsdel:
3805 10       - Balsamterpentin, extraherad terpentin
         och sulfatterpentin
3805 20        - "Pine oil"
3805 90        - Andra slag
3806        Kolofonium och hartssyror
        samt derivat av dessa ämnen; hartssprit
        och hartsoljor; naturhartser modifierade
        genom utsmältning:
3806 10       - Kolofonium och hartssyror
3806 20       - Salter av kolofonium och av hartssyror
         samt derivat av kolofonium
         och av hartsyror, andra än salter av
         kolofoniumaddukter
3806 30        - Estrar bildade av hartssyror och glycerol
         eller annan polyol
3806 90       - Andra slag
3807        Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot;
        rå metanol; vegetabiliskt beck; bryggeri-
        harts och liknande preparat på
        basis av kolofonium, hartssyror eller
        vegetabiliskt beck
3808        Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel,
        groningshindrande medel, tillväxtreglerande
        medel för växter, desinfektionsmedel,
        bekämpningsmedel mot gnagare och liknande
        produkter, föreliggande i
        former eller förpackningar för försäljning
        i detaljhandeln eller som
        preparat eller utformade artiklar (t.ex.
        band, vekar och ljus,
        preparerade med svavel, samt flugpapper):
3808 10       - Insektsbekämpningsmedel
3808 20       - Svampbekämpningsmedel
3808 30       - Ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande
         medel samt tillväxtreglerande medel för
         växter
3808 40        - Desinfektionsmedel
3808 90       - Andra
3809        Appreturmedel, preparat för påskyndande av
        färgning eller för fixering av färgämnen
        samt andra produkter och preparat (t.ex.
        glättmedel och betmedel), av sådana slag som
        används inom textil-,
        pappers- eller läderindustrin eller inom
        liknande industrier, inte
        nämnda eller inbegripna någon annanstans:
3809 10       - På basis av stärkelse eller stärkelse-
         produkter
        - Andra slag:
3809 91       -- Av sådana slag som används inom
          textilindustrin eller inom liknande
          industrier
3809 92        -- Av sådana slag som används inom pappers-
          industrin eller inom liknande industrier
3809 93        -- Av sådana slag som används inom
          läderindustrin eller inom liknande
          industrier
3810        Betmedel för metaller; flussmedel och andra
        preparat, utgörande hjälpmedel vid
        lödning eller svetsning; pulver och
        pastor för lödning eller svetsning,
        bestående av metall och andra ämnen;
        preparat av sådana slag som används för
        fyllning eller beläggning av
        svetselektroder eller svetstråd:
3810 10       - Betmedel för metaller; pulver och pastor
         för lödning eller svetsning, bestående
         av metall och andra ämnen
3810 90       - Andra slag
3811        Preparat för motverkande av knackning,
        oxidation, korrosion eller hartsbildning,
        viskositetsförbättrande
        preparat och andra beredda tillsatsmedel
        för mineraloljor (inbegripet
        bensin) eller för andra vätskor som
        används för samma ändamål som
        mineraloljor:
        - Preparat för motverkande av knackning:
3811 11        -- På basis av blyföreningar
3811 19       -- Andra
        - Tillsatsmedel för smörjoljor:
3811 21        -- Innehållande oljor erhållna ur
          petroleum eller ur bituminösa mineral
3811 29       -- Andra
3811 90       - Andra slag
3812        Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta
        mjukningsmedel för gummi eller plast,
        inte nämnda eller inbegripna någon
        annanstans; antioxidanter och andra
        sammansatta stabiliseringsmedel för gummi
        eller plast:
3812 10       - Beredda vulkningsacceleratorer
3812 20       - Sammansatta mjukningsmedel för gummi
         eller plast
3812 30        - Antioxidanter och andra sammansatta
         stabiliseringsmedel för gummi
         eller plast
3813        Preparat och laddningar till brandsläcknings-
        apparater; brandsläckningsbomber
3814        Sammansatta organiska lösnings- och
        spädningsmedel, inte nämnda eller
        inbegripna någon annanstans; beredda
        färg- eller lackborttagningsmedel
3815        Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer
        samt beredda katalysatorer, inte nämnda
        eller inbegripna någon annanstans:
        - Katalysatorer utfällda på en bärsubstans:
3815 11        -- Med nickel eller nickelföreningar som
          aktiv beståndsdel
3815 12        -- Med ädel metall eller föreningar av
          ädel metall som aktiv beståndsdel
3815 19       -- Andra
3815 90       - Andra slag
3816        Eldfast cement, eldfast murbruk,
        eldfast betong och liknande eldfasta
        beredningar, andra än produkter enligt
        nr 3801
3817        Blandningar av alkylbensener och
        blandningar av alkylnaftalener, andra än
        sådana som omfattas av nr
        2707 eller 2902:
3817 10       - Blandningar av alkylbensener
3817 20       - Blandningar av alkylnaftalenerur
3818        Kemiska grundämnen, dopade för
        användning inom elektroniken, i form av
        skivor, plattor eller
        liknande former; kemiska föreningar,
        dopade för användning inom
        elektroniken (dock ej kisel)
3819        Hydrauliska bromsvätskor och andra
        beredda vätskor för hydraulisk
        kraftöverföring, inte innehållande
        oljor erhållna ur petroleum eller ur
        bituminösa mineral eller innehållande
        mindre än 70 viktprocent sådana oljor
3820        Frysskyddsmedel och beredda flytande
        avisningsmedel
3821        Beredda närsubstrat för odling
        av mikroorganismer
3822        Reagens för diagnostiskt bruk eller
        laboratoriebruk på underlag samt beredda
        reagens för diagnostiskt bruk eller
        laboratoriebruk, även utan underlag,
        andra än sådana som omfattas av
        nr 3002 eller 3006
3823        Tekniska enbasiska fettsyror; sura
        oljor från raffinering; tekniska
        fettalkoholer:
        - Tekniska enbasiskt fettsyror, sura
         oljor från raffinering:
3823 11        -- Stearin
3823 12        -- Olein
3823 13        -- Tallfettsyra
3823 19        -- Andra
3823 70        - Tekniska fettalkoholer
3824        Beredda bindemedel för gjutformar eller
        gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat
        från kemiska eller närstående industrier
        (inbegripet sådana som består av blandningar
        av naturprodukter), inte nämnda eller
        inbegripna någon annanstans; restprodukter
        från kemiska eller närstående industrier,
        inte nämnda eller inbegripna någon
        annanstans:
3824 10        - Beredda bindemedel för gjutformar eller
         gjutkärnor
3824 20       - Naftensyror, vattenolösliga salter av
         naftensyror samt estrar av
         naftensyror
3824 30        - Osintrade metallkarbider, blandade med
         varandra eller med
         metalliska bindemedel
3824 40        - Beredda tillsatsmedel för cement,
         murbruk eller betong
3824 50        - Murbruk och betong, inte eldfasta
3824 60        - Sorbitol, annan än sorbitol enligt
         nr 2905 44
        - Blandningar innehållande fullständigt
         halogenerade derivat av
         acykliska kolväten innehållande två
         eller flera olika halogener:
3824 71        -- Innehållande acykliska kolväten
          fullständigt halogenerade enbart med
          fluor och klor
3824 79        -- Andra
3824 90       - Andra
3901        Polymerer av eten, i obearbetad form:
3901 10       - Polyeten med en specifik vikt av mindre
         än 0,94 (LD)
3901 20       - Polyeten med en specifik vikt av minst
         0,94 (HD)
3901 30        - Sampolymerer av eten och vinylacetat
3901 90       - Andra slag
3902        Polymerer av propen eller av andra
        olefiner, i obearbetad form:
3902 10       - Polypropen
3902 20       - Polyisobuten
3902 30       - Sampolymerer med propen
3902 90       - Andra slag
3903        Polymerer av styren, i obearbetad form:
        - Polystyren:
3903 11        -- Expanderbar
3903 19       -- Annan
3903 20       - Sampolymerer av styren och akrylnitril
         (SAN)
3903 30        - Sampolymerer av akrylnitril, butadien
         och styren (ABS)
3903 90       - Andra slag
3904        Polymerer av vinylklorid eller av andra
        halogenerade olefiner, i obearbetad form:
3904 10       - Polyvinylklorid, inte blandad med andra
         ämnen
        - Annan polyvinylklorid:
3904 21        -- Inte mjukgjord
3904 22       -- Mjukgjord
3904 30       - Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat
3904 40        - Andra sampolymerer med vinylklorid
3904 50       - Polymerer av vinylidenklorid
        - Fluorhaltiga polymerer:
3904 61        -- PolytetrafluoretenVarukod (statistiskt
          nr)
3904 69        -- Andra
3904 90        - Andra slag
3905        Polymerer av vinylacetat eller av andra
        vinylestrar, i obearbetad form; andra
        vinylpolymerer i obearbetad form:
        - Polyvinylacetat:
3905 12        -- I vattendispersion
3905 19       -- Andra
        - Sampolylmerer av vinylacetat:
3905 21        -- I vattendispersion
3905 29        -- Andra
3905 30       - Polyvinylalkoholer, även innehållande
         ohydrolyserade acetatgrupper
        - Andra slag:
3905 91        -- Sampolymerer
3905 99        -- Andra
3906        Akrylpolymerer i obearbetad form:
3906 10       - Polymetylmetakrylat
3906 90       - Andra slag
3907        Polyacetaler, andra polyetrar samt
        epoxihartser, i obearbetad form;
        polykarbonater, alkydhartser,
        polyallylestrar och andra polyestrar,
        i obearbetad form:
3907 10       - Polyacetaler
3907 20        - Andra polyetrar
3907 30         - Epoxihartser
3907 40       - Polykarbonater
3907 50       - Alkydhartser
3907 60       - Polyetentereftalat- Andra polyestrar:
3907 91        -- Omättade
3907 99        -- Andra
3908        Polyamider i obearbetad form:
3908 10       - Polyamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10
         eller 6,12
3908 90       - Andra slag
3909        Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner,
        i obearbetad form:
3909 10       - Karbamidplaster; tiokarbamidplaster
3909 20       - Melaminplaster
3909 30       - Andra aminoplaster
3909 40       - Fenoplaster
3909 50        - Polyuretaner
3910        Silikoner i obearbetad form
3911        Petroleumhartser, kumaronindenhartser,
        polyterpener, polysulfider, polysulfoner
        och andra produkter omnämnda i anm. D,
        inte nämnda eller inbegripna någon
        annanstans, i obearbetad form:
3911 10        - Petroleumhartser, kumaron-, inden- och
         kumaronindenhartser samt polyterpener
3911 90       - Andra slag
3912        Cellulosa och kemiska cellulosaderivat,
        inte nämnda eller inbegripna någon
        annanstans, i obearbetad form:
        - Cellulosaacetater:
3912 11        -- Inte mjukgjorda
3912 12       -- Mjukgjorda
3912 20       - Cellulosanitrater (inbegripet kollodium)
        - Cellulosaetrar:
3912 31        -- Karboximetylcellulosa och salter av
          detta ämne
3912 39       -- Andra
3912 90       - Andra slag
3913        Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra)
        och modifierade naturliga polymerer
        (t.ex. härdade proteiner och kemiska
        derivat av naturgummi), inte nämnda eller
        inbegripna någon annanstans, i obearbetad
        form:
3913 10       - Alginsyra samt salter och estrar av
         alginsyra
3913 90       - Andra slag
3914        Jonbytare på basis av polymerer enligt
        nr 3901-3913, i obearbetad form
3915        Avklipp och annat avfall av plast samt
        plastskrot:
3915 10       - Av polymerer av eten
3915 20       - Av polymerer av styren
3915 30       - Av polymerer av vinylklorid
3915 90        - Av annan plast
4001        Naturgummi, balata, guttaperka,
        guayulegummi, chiclegummi och liknande
        naturliga produkter, i obearbetad form
        eller i form av plattor, duk eller
        remsor:
4001 10       - Naturgummilatex, även förvulkad
        - Naturgummi i annan form:
4001 21        -- Rökt arkgummi
4001 22       -- Tekniskt specificerat naturgummi
          (TSNR)
4001 29       -- Annat
4001 30        - Balata, guttaperka, guayulegummi,
         chiclegummi och liknande
         naturliga produkter
4002        Syntetgummi samt faktis framställd av
        oljor, i obearbetad form eller i form
        av plattor, duk eller remsor; blandningar
        av produkter enligt nr 4001 med produkter
        enligt nr 4002, i obearbetad form eller
        i form av plattor, duk eller remsor:
        - Styrengummi (SBR); karboxylstyrengummi
         (XSBR):
4002 11        -- I form av latex
4002 19        -- I annan form
4002 20        - Butadiengummi (BR)
        - Butylgummi (IIR); halogenerat
         butylgummi (CIIR och BIIR):
4002 31        -- Butylgummi (IIR)
4002 39       -- Annat
        - Kloroprengummi (CR):
4002 41        -- I form av latex
4002 49       -- I annan form
        - Nitrilgummi (NBR):
4002 51        -- I form av latex
4002 59       -- I annan form
4002 60       - Isoprengummi (IR)
4002 70       - Etenpropengummi (endast EPDM)
4002 80        - Blandningar av produkter enligt nr 4001
         med produkter enligt nr 4002
        - Andra slag:
4002 91        -- I form av latex
4002 99       -- I annan formur
4005        Ovulkat gummi med inblandning av
        tillsatsämnen, i obearbetad form
        eller i form av plattor, duk eller remsor:
4005 10       - Med inblandning av kimrök eller
         kiseldioxid
4005 20        - Lösningar; dispersioner, andra än
         dispersioner enligt nr 4005 10
        - Andra slag:
4005 99        - - Andra
ur 6806        Slaggull, stenull och liknande
        mineralull; expanderad vermikulit,
        expanderade leror, skumslagg och
        liknande expanderade mineraliska material;
        blandningar och varor av
        värmeisolerande, ljudisolerande eller
        ljudabsorberande mineraliska
        material, andra än sådana som omfattas
        av nr 6811 eller 6812 eller
        kap. 69:6806 10
        - Slaggull, stenull och liknande mineralull
         (även blandade med varandra) i lös form
         eller i form av skivor eller rullar
6812 10        - Bearbetade asbestfibrer; blandningar på
         basis av asbest eller på
         basis av asbest och magnesiumkarbonat
ur 7019        Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor
        av glasfibrer (t.ex. garn och vävnader):
        - Roving och andra fiberknippen, även
         huggna: garn
7502        Nickel i obearbetad form:
7502 10        - Olegerad nickel
7502 20        - Nickellegeringar
7503        Avfall och skrot av nickel
7504        Pulver och fjäll av nickel
7804 20        - Pulver och fjäll av bly
7903        Stoft, pulver och fjäll av zink:
7903 10        - Zinkstoft
7903 90       - Andra slag
8107 10        - Kadmium i obearbetad form; avfall och
         skrot; pulver
Anmärkning A

Nr 3203, 3204, 3205 och 3206 skall också tillämpas för preparat på basis av färgämnen (inbegripet, vad gäller nr 3206, pigment enligt nr 2530 eller kap. 28 samt fjäll och pulver av metall), av sådana slag som används för att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar. Dessa nummer skall emellertid inte tillämpas för pigment som är dispergerade i annat medium än vatten, när dispersionerna föreligger i flytande form eller i pastaform och är av sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger (nr 3212), och inte heller för andra preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215.

Anärkning B

Nr 3208 tillämpas också för lösningar (andra än kollodium) av produkter nämnda i nr 3901-3913 i flyktiga organiska lösningsmedel, när lösningsmedlets vikt överstiger 50 % av lösningens vikt.

Anmärkning C

Med varor av brännbara ämnen i nr 3606 avses endast
      a) metaldehyd, hexametylentetramin och liknande ämnen föreliggande i former (t.ex. tabletter, stavar eller liknande former) för användning som bränsle; bränslen på basis av alkohol och liknande beredda bränslen i fast form eller i pastaform,
      b) flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behållare av sådana slag som används för påfyllning av cigarettändare eller liknande tändare och som har en rymd av högst 300 cm3,

c) tjärfacklor, braständare o.d.

Anmärkning D

Nr 3901-3911 skall endast tillämpas för varor som framställts genom kemisk

syntes och som motsvarar någon av följande beskrivningar:
      a) Flytande syntetiska polyolefiner som ger mindre än 60 volymprocent destillat vid 300 oC, omräknat till 1013 millibar vid destillation under reducerat tryck (nr 3901 och 3902).
      b) Lågpolymeriserade hartser av kumaronindentyp (nr 3911).
      c) Andra syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter.
      d) Silikoner (nr 3910).
      e) Resoler (nr 3909) och andra prepolymerer.

Anmärkning E

Med obearbetad form i nr 3901-3914 avses endast produkter i följande former:
      a) Vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensioner) och lösningar.
      b) Block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och sprutmassor), korn, flingor o.d. Förordning (1996:1098.)