Förordning (1982:910) om ursprungsmärkning av kläder

SFS nr: 1982:910
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1982-10-28
Upphävd: 1993-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:1548
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning tillämpas i fråga om sådana kläder som anges i bilaga till förordningen och som inte är begagnade.

2 §   Kläder får inte saluhållas yrkesmässigt till förbrukare inom landet, om de ej är tydligt och otvetydigt märkta med uppgift om det land där kläderna har tillverkats (ursprungsland).

I fråga om klädernas ursprung skall förordningen (1984:59) om varors ursprung tillämpas.

Kommerskollegium får i enskilda fall medge undantag från förbudet enligt första stycket, om det finns särskilda skäl för det. Ett undantag får förenas med villkor. Förordning (1984:69).

3 §   Uppgiften om ursprungsland skall vara fast anbringad på kläderna, om inte kommerskollegium av särskilda skäl föreskriver eller i enskilda fall medger annat.

4 §   Kommerskollegium får meddela närmare föreskrifter om märkningen.

5 §   Kommerskollegium utövar tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

Den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller saluhåller kläder som avses i 1 § är skyldig att efter anmodan av kommerskollegium lämna sådana upplysningar, handlingar, varuprov och liknande som behövs för tillsynen.

6 §   Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
   1. saluhåller kläder i strid mot 2 eller 3 § eller mot föreskrift eller villkor som har meddelats med stöd av denna förordning eller
   2. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 5 § andra stycket eller lämnar oriktig uppgift vid fullgörandet.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Om flera medverkat till gärning som avses i första stycket, skall 23 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken tillämpas.

7 §   Allmänt åtal för brott som avses i 6 § får väckas endast efter anmälan eller medgivande av kommerskollegium.

8 §   Beslut som har meddelats av kommerskollegium i enskilda fall enligt denna förordning får överklagas hos kammarrätten genom besvär. Beslut enligt 7 § får dock inte överklagas.

Andra beslut av kollegiet enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär.

Bilaga

                     Nr i tulltaxan
                     (1977:975)
1. Över- och underkläder av textil-   61.01-61.10, ur 61.11,
material, dock inte kragar, skjort-   61.12-61.14,62.01-62.08,
bröst och manschetter.          ur 62.09, 62.10-62.11
2. Korsetter, gördlar, höfthållare    ur 62.12
och bysthållare, av textilmaterial.

3. Sjalar, scarfar, halsdukar, man-   ur 61.17, 62.14-62.15
tiljer, slöjor o.d. samt slipsar och liknande artiklar, av textil- material.

4. Vantar, strumpor, understrumpor    61.11,61.15-61.16,ur 62.09
sockor och ankelsockor, av textil-    62.16,ur 62.17
material.

5. Kläder av sådant slag som av-     ur 42.03, ur 43.03,
ses i 1-4, av läder, konstläder,     ur 43.04
pälsskinn eller konstgjord päls.

6. Hattar och andra huvudbonader     ur 65.05, ur 65.06
(dock inte hårnät), av textil- material, läder, konstläder, päls- skinn eller kontgjord päls.
Förordning (1990:1062).