Förordning (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.;

t.o.m. SFS 1993:538
SFS nr: 1981:978
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1981-10-22
Ändrad: t.o.m. SFS 1993:538
Upphävd: 1994-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:642
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   För det militära försvarets verksamhet delas landet in i tre militärområden. Militärområdenas benämningar, omfattningar och beteckningar anges i bilaga 1 till denna förordning.
Förordning (1993:538).

2 §   Militärområdena indelas i försvarsområden. Försvarsområdenas benämningar, omfattningar och beteckningar anges i bilaga 1 till denna förordning. Förordning (1983:480).

3 §   Inom landet finns dessutom för marinstridskrafternas verksamhet marinkommandon, kustartilleriförsvar och marindistrikt samt för flygstridskrafternas verksamhet flygkommandon.

Överbefälhavaren bestämmer den geografiska omfattningen av dessa. Förordning (1993:538).

4 §   För verksamheten inom den civila delen av totalförsvaret indelas riket i fem civilområden. Civilområdenas benämningar, omfattningar och beteckningar anges i bilaga 2 till denna förordning. Förordning (1992:456).

5 §   Under krig och, i den utsträckning regeringen bestämmer, vid krigsfara får överbefälhavaren besluta om tillfälliga ändringar i indelningen i militärområden och försvarsområden. Förordning (1983:480).

Bilaga 1

Militärområdenas och försvarsområdenas benämningar m. m.

Benämning     Omfattning       Beteckning
      Militärområden
Södra militärområdet  Jönköpings, Kronobergs,    Milo S
      Kalmar, Blekinge, Kristian-
      stads, Malmöhus, Hallands,
      Göteborgs och Bohus,
      Älvsborgs samt Skaraborgs län
Mellersta militär-  Stockholms, Uppsala, Söderman-  Milo M
området      lands, Östergötlands, Gotlands,
      Västmanlands, Värmlands, Örebro,
      Kopparbergs och Gävleborgs län
Norra militärområdet  Västernorrlands, Jämtlands,   Milo N
      Västerbottens och Norrbottens
      län
Förordning (1993:538).

Bilaga 2

Civilområdenas benämningar m. m.

Benämning     Omfattning       Beteckning
Södra civilområdet  Jönköpings, Kronobergs,   Civo S
      Kalmar, Blekinge, Kristian-
      stads och Malmöhus län
Västra civilområdet  Hallands, Göteborgs och Bohus,   Civo V
      Älvsborgs samt Skaraborgs län
Mellersta civilområdet  Stockholms, Uppsala, Söderman-  Civo M
      lands, Östergötlands, Gotlands,
      Västmanlands, Värmlands, Örebro,
      Kopparbergs och Gävleborgs län
Nedre Norrlands    Västernorrlands och Jämtlands   Civo NN
civilområde     län
Övre Norrlands    Västerbottens och Norrbottens   Civo ÖN
civilområde     län
Förordning (1993:538).