/r1/ Förordning (1988:502) med instruktion för centrala studiestödsnämnden;

SFS nr: 1988:502
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1988-06-02
Upphävd: 1992-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS1992:813
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/r3/ Uppgifter

1 §   Centrala studiestödsnämnden är central förvaltningsmyndighet för studiesociala frågor.

2 §   Centrala studiestödsnämnden skall särskilt
   1. verka för enhetlig tillämpning av gällande föreskrifter om studiesocialt stöd samt se till att de studerande får kännedom om dessa föreskrifter,
   2. ha tillsyn över studiemedelsnämndernas och vuxenutbildningsnämndernas handläggning av studiesociala frågor.

2 a §   Centrala studiestödsnämnden skall fullgöra uppgifter enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Förordning (1990:1363).

/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 §   Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på centrala studiestödsnämnden med undantag av 13, 20, 21 och 25 §§.

/r3/ Myndighetens ledning

4 §   Centrala studiestödsnämndens generaldirektör är chef för myndigheten. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1990:15).

/r3/ Styrelsen

5 §   Centrala studiestödsnämndens styrelse består av högst elva personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisation

6 §   Inom myndigheten finns fyra huvudavdelningar, en för studiestödsfrågor, en för återbetalningsfrågor, en för ADB -- och utvecklingsfrågor samt en för administrativa frågor. Varje avdelning leds av en byråchef.

Vid myndigheten finns även en chefsjurist. Förordning (1990:967).

/r3/ Delegationen för utländska studerande

7 §   Hos centrala studiestödsnämnden finns en delegation för utländska studerande med uppgift att avgöra ärenden om rätt till studiehjälp och studiemedel för den som inte är svensk medborgare.

Delegationen består av högst fem personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

/r3/ Personalföreträdare

8 §   Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på centrala studiestödsnämnden.

/r3/ Personalansvarsnämnden

9 §   Centrala studiestödsnämndens personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av överdirektören, cheferna för de fyra huvudavdelningarna och chefsjuristen.

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Förordning (1990:967).

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

10 §   Styrelsen skall, i den mån frågorna inte ankommer på delegationen för utländska studerande, fatta beslut
   -- om myndighetens anslagsframställning och årsbokslut,
   -- i anledning av riksrevisionsverkets revisionsberättelser och revisionsrapporter,
   -- om sådana föreskrifter som är av principiell betydelse eller av särskild vikt,
   -- med anledning av sådana överklaganden av vuxenutbildningsnämndernas beslut som är av principiell betydelse eller av särskild vikt.

/r3/ Ärendenas handläggning

11 §   När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, delegationen för utländska studerande eller personalansvarsnämnden, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

12 §   Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, av delegationen för utländska studerande eller av personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

13 §   Delegationen för utländska studerande får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, till generaldirektören eller till någon annan tjänsteman att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av delegationen.

14 §   Ärendena avgörs efter föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs av ordföranden i delegationen för utländska studerande eller av någon annan tjänsteman än generaldirektören inte behöver föredras.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

15 §   Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av centrala studiestödsnämnden. Förordning (1990:15).

16 §   har upphävts genom förordning (1990:15).

17 §   Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Detsamma gäller ordföranden och de andra ledamöterna i delegationen för utländska studerande.

Delegationen utser inom sig vice ordförande.

18 §   har upphävts genom förordning (1990:15).