Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption

t.o.m. SFS 2015:977
SFS nr: 1976:834
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1976-11-04
Omtryck: SFS 1981:674
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:977
Upphävd: 2018-09-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1296
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Om det i en annan stat har meddelats ett beslut om adoption av en svensk medborgare eller av någon som hade hemvist i Sverige, prövar Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd frågor om godkännande enligt 3 § första stycket lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption.

Myndigheten prövar även frågor om förordnande att ett utomlands meddelat beslut om adoption i annat fall än som avses i 3 § första stycket nämnda lag ska gälla i Sverige.
Förordning (2015:977).

2 §   Myndighetens beslut överklagas hos regeringen genom besvär.
Förordning (2004:1146).

3 §   Om Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har godkänt ett beslut om adoption som har meddelats i en annan stat eller om myndigheten har förordnat att ett sådant beslut ska gälla i Sverige, ska meddelande om beslutet sändas i enlighet med vad som gäller för domstol enligt 2 § förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
Förordning (2015:977).