Förordning (1974:404) om statsbidrag till vissa trossamfund

SFS nr: 1974:404
Departement/myndighet: Civildepartementet
Utfärdad: 1974-06-07
Upphävd: 1989-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:271
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Statsbidrag enligt denna förordning utgår i form av
   1. bidrag till religiös verksamhet (verksamhetsbidrag),
   2. särskilt bidrag till lokaler för religiös verksamhet (lokalbidrag).
Förordning (1976:255).

2 §   Statsbidrag utgår till församling som
   1. tillhör annat kristet trossamfund än svenska kyrkan eller ingår i grupp av samverkande kristna församlingar utanför svenska kyrkan,
   2. är ansluten till Sveriges frikyrkoråd eller på annat sätt samverkar med rådet, och
   3. tillhör sådant samfund eller ingår i sådan grupp av församlingar som betjänar minst 3 000 personer i Sverige.

Med församling enligt första stycket jämställes sammanslutning, vars verksamhet i huvudsak motsvarar den verksamhet som bedrives av en församling.

3 §   Statsbidrag utgår även till församling om
   1. församlingen tillhör annat trossamfund untanför svenska kyrkan än som avses i 2 §,
   2. det trossamfund församlingen tillhör betjänar minst 3 000 personer i Sverige, och
   3. regeringen förklarat att församlingar inom trossamfundet kan komma i fråga till statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (1976:255).

4 §   Fråga om statsbidrag prövas av en samarbetsnämnd.

I ärende om statsbidrag till församling som avses i 3 § skall samarbetsnämnden inhämta yttrande från en till nämnden knuten delegation.

5 §   I samarbetsnämnden ingår företrädare för varje sådant trossamfund och varje sådan grupp av församlingar som avses i 2 §.

Ledamöter i samarbetsnämnden jämte suppleanter för dem utses av regeringen efter förslag av Sveriges frikyrkoråd. Nämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande. Förordning (1976:255).

6 §   I delegationen ingår
   1. den eller de företrädare för samarbetsnämnden som nämnden utser,
   2. en företrädare för varje trossamfund som avses i 3 §.

Ledamot som avses i första stycket 2. jämte suppleant för sådan ledamot utses av regeringen efter förslag av trossamfundet.

Delegationen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Förordning (1976:255).

7 §   Samarbetsnämnden får besluta om sekreterare och annat arbetsbiträde.

Gemensamma bestämmelser om verksamhetsbidrag och lokalbidrag

8 §   Statsbidrag får beviljas församling med svag ekonomi för att öka dess förutsättningar att hålla lokaler och erbjuda religiös service i form av gudtjänst, själavård och liknande.

9 §   Vid fördelning av de medel som står till förfogande för statsbidrag bör särskild hänsyn tagas till behovet av bidrag för församling som samverkar med annan församling inom eget eller annat trossamfund eller inom egen grupp av församlingar. Företräde får ej ges åt församling endast på den grunden att församlingen är ansluten till Sveriges frikyrkoråd.

Särskilda bestämmelser om lokalbidrag

10 §   Lokalbidrag får utgå för
   1. anordnande av lokal genom nybyggnad, ombyggnad eller köp,
   2. genomgripande upprustning av befintlig lokal,
   3. anskaffande av inventarier i samband med anordnande av lokal.

Lokalbidrag får ej utgå för lokaler eller inventarier för vilka statligt stöd utgår enligt kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler.

11 §   Lokalbidrag för anordnande eller upprustning av en eller flera lokaler åt en viss församling får utgå med 30 procent av skäliga kostnader för anordnande eller upprustning, dock högst med 700 000 kronor.

Lokalbidrag för anskaffande av inventarier får utgå med belopp som motsvarar högst 25 procent av det bidrag som församlingen erhåller för de lokaler till vilka inventarierna skall användas.

Om synnerliga skäl föreligger, får statsbidrag utgå med högre belopp än som följer av första eller andra stycket. Förordning (1986:688).

Handläggning m.m.

12 §   Ansökan om statsbidrag göres hos samarbetsnämnden.

13 §   Samarbetsnämnden är beslutför när mer än halva antalet ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

14 §   Ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden.
Ordföranden eller vice ordföranden får också pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller om överklagande av nämndens beslut.
Förordning (1986:1003).

15 §   Vid sammanträde med samarbetsnämnden eller delegationen föres protokoll. Skiljaktig mening antecknas i protokollet.

16 §   Samarbetsnämndens beslut i ärenden om statsbidrag enligt denna förordning får inte överklagas.

I fråga om överklagande av nämndens beslut i andra ärenden tillämpas 30 § verksförordningen (1987:1100). Förordning (1988:1107).

17 §   Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av samarbetsnämnde. Förordning (1976:255).