YH-utbildningar

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1143 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/01495/GV

Utbildningsdepartementet

Gymnasie- och kunskapslyftsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1143 av Laila Naraghi (S) YH-utbildningar

Laila Naraghi har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att försäkra dels att kompetensförsörjningssystemet möter industrins behov i enlighet med vad som prioriteras i regeringens nyindustrialiseringsstrategi, dels att yrkeshögskoleutbildningar finns i hela landet och att Myndigheten för yrkeshögskolan också ska ha ett geografiskt eller regionalt perspektiv när den fullföljer sitt uppdrag.

Yrkeshögskolan har kommit att spela en viktig roll för kompetensförsörjningen på svensk arbetsmarknad och visar på goda resultat. Riksdagen har också på regeringens förslag avsatt medel för att utöka antalet platser så att fler personer ska ges möjlighet till kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå som arbetslivet efterfrågar.

Myndigheten för yrkeshögskolan tar ställning till vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och det är arbetslivets efterfrågan som är styrande för myndighetens beslut. Myndigheten ska vid sin fördelning av statsbidrag och särskilda medel särskilt ta hänsyn till i vilken grad en utbildning i kvalitativt och kvantitativt hänseende svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället. Myndigheten ska också ta hänsyn till i vilken grad en utbildning finansieras av arbetslivet och har en utifrån arbetslivets behov lämplig regional eller nationell placering.

Antalet ansökningar om att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan är fler än vad som täcks av de tillgängliga medlen. Det innebär att även utbildningar där det finns en efterfrågan kan få avslag om andra utbildningar bedöms vara mer angelägna. Det är med andra ord endast de utbildningar där behovet är som allra störst som har kunnat beviljas. Det är myndighetens uppgift att med stöd av analyser och kontakter med branscher göra denna avvägning och jag har stor tilltro till att den utför uppgiften på ett ändamålsenligt sätt.


Jag kommer att hålla mig informerad om behovet av platser inom yrkeshögskolan framöver.

Stockholm den 4 april 2017

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-03-29)