Vildsvin med höga cesiumvärden

Svar på skriftlig fråga 2018/19:699 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)


N2019/02058

/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:699 av Ulla Andersson (V) Vildsvin med höga cesiumvärden

Ulla Andersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att bistå jägarna i Gävleborg med kostnaderna i arbetet med att hålla ner vildsvinsstammen.

I Strålsäkerhetsmyndighetens ansvarsområde ingår bland annat att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Som ett led i det arbetet ingår att bevaka konsekvenserna av det radioaktiva nedfallet i Sverige från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986.

Under 2018–2019 finansierade Strålsäkerhetsmyndigheten inom ramen för miljöövervakningen ett avgränsat mätprojekt på några hundra vildsvin från områden i Sverige som drabbades av nedfall från Tjernobylolyckan. Syftet var att kartlägga hur halterna av cesium varierar i olika områden och över tid.

Regeringen är väl bekant med de problem som vildsvinen orsakar, såväl i trafiken som i lantbruket och att det är viktigt att komma till rätta med detta.

Miljöövervakningen har emellertid ett annat syfte än att mäta radioaktivitet i varje enskilt vildsvin för att säkerställa att vildsvinskött är säkert ur folkhälsosynpunkt. Regeringen har för närvarande inte några planer på att tillföra medel för provtagning av cesium i vildsvinskött avsett som livsmedel.

Stockholm den 5 juni 2019

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-28)