Vidtagna åtgärder mot bidragsfusk

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2104 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)


S2020/06717/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:2104 av Maria Malmer Stenergard (M)
Vidtagna åtgärder mot bidragsfusk

Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att säkerställa att inte en krona ska gå till den som inte har rätt till det.

Rätt person ska ha rätt ersättning och alla typer av bidragsbrott är förstås oacceptabla.

Försäkringskassan bedriver ett systematiskt kontrollarbete, såväl för att förebygga felaktiga utbetalningar som för att i efterhand upptäcka sådana utbetalningar. Myndigheten har intensifierat arbetet på senare år, både på egen hand och i samverkan med andra myndigheter. De senaste åren har antalet kontrollutredningar som lett till polisanmälan från Försäkringskassan ökat kraftigt.

Regeringen har vidtagit en lång rad åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar och motverka bidragsbrott inom välfärdssystemen. Bland annat har ett folkbokföringsbrott återinförts och en utredning tillsatts för att minska fel i folkbokföringen. Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har fått i uppdrag att tillsammans med de utbetalande myndigheterna förbättra hanteringen av bidragsbrott, bl.a. i syfte att uppnå en ökad uppklaring. Maximistraffet för grovt bidragsbrott har skärpts från fängelse i fyra år till fängelse i sex år. Dessutom har bidragsbrottslagens tillämpningsområde utvidgats och omfattar i dag fler stöd än tidigare.

De brottsutredande och bidragsutbetalande myndigheterna bedriver sedan flera år ett gemensamt arbete mot organiserad brottslighet. Som ett led i det arbetet riktas särskilda insatser mot välfärdsbrottslighet.

Alla former av brott mot välfärdssystemen hotar förtroendet för systemet som helhet. Vi ska kunna lita på välfärden och att den inte missbrukas. Regeringen följer utvecklingen noga.

Stockholm den 9 september 2020

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-09-02)