Vetenskapliga budskap

Svar på skriftlig fråga 2018/19:865 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Statsrådet Peter Eriksson (MP)


Utrikesdepartementet

Statsrådet Eriksson

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:865 av Betty Malmberg (M)
Vetenskapliga budskap

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att organisationer som anlitas och/eller får ekonomiskt stöd från myndigheter inom mitt ansvarsområde, med sin verksamhet lever upp till grundläggande krav på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Civilsamhällsorganisationer har en nyckelroll i arbetet för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, till exempel som demokratiförmedlare. Stöd till och genom det civila samhället är därför en viktig del av det svenska utvecklingssamarbetet och ges i huvudsak genom bidrag från Sida till svenska civilsamhällsorganisationers verksamhet. Sida har fleråriga avtal om fördjupat samarbete med 15 svenska s.k. strategiska partnerorganisationer, däribland Naturskyddsföreningen. Dessa organisationer genomför utvecklingssamarbetet på eget initiativ och ansvar, inom de riktlinjer som angetts av Sida. Grunden för detta samarbete är den av regeringen beslutade Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället vars målsättning dels är att stärka kapaciteten hos civilsamhällsaktörer i utvecklingsländer, dels att främja ett mer gynnsamt samhällsklimat för civilsamhällsorganisationer i utvecklingsländer. Sidas roll är att se till att strategin genomförs på ett relevant och effektivt sätt medan de strategiska partnerorganisationerna har eget ansvar för sin verksamhets utformning, innehåll och kontroll. Jag har förtroende för att detta sköts enligt gängse rutiner. I det fall som frågeställaren hänvisar till har en partnerorganisation sponsrat en konferens under vilken vissa talare ska ha framfört ovetenskapliga påståenden. Jag vill understryka vikten av att den kunskap som förmedlas genom det svenska utvecklingssamarbetet ska hålla god kvalité samtidigt som regeringen inte ägnar sig åt förhandskontroll av medverkares inlägg vid en enskild konferens.

Stockholm den 21 augusti 2019

Peter Eriksson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-02)