Vårdskulden

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1895 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2020/06225/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1895 av Markus Wiechel (SD)
Vårdskulden

Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att skicka patienter utomlands i syfte att snabbare beta av vårdskulden, och vilka andra åtgärder jag avser att vidta för att korta vårdköerna.

Pandemin är den tuffaste krisen för hälso- och sjukvården i modern tid. Det har varit nödvändigt för vården att planera om och skjuta upp besök och operationer där medicinsk risk inte föreligger. Nu behöver fokus ligga på att människor får tillgång till den vård de har behov av. Det är även viktigt att personalen har de förutsättningar som krävs och att de ges tid till återhämtning och hållbara arbetsvillkor.

Regeringen har beslutat om ett flertal satsningar under mandatperioden i syfte att förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården. Under 2020 avsätter regeringen bl.a. 2,9 miljarder kronor till regionerna för att korta väntetiderna. Regeringen har även gett Socialstyrelsen i uppdrag att senast den 15 september 2020 inkomma med förslag på hur myndigheten kan stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov orsakade av utbrottet av covid-19. Inom cancerområdet har Socialstyrelsen redan tagit fram tillfälliga föreskrifter för cervixcancerscreening som möjliggör självprovtagning, i syfte att fler ska kunna screenas under pandemin.

Stockholm den 12 augusti 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-31)