Värdet av förnybar elexport

Svar på skriftlig fråga 2017/18:967 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)


M2018/00730/Ee

Miljö- och energidepartementet

Samordnings- och energiministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:967 av Jens Holm (V)
Värdet av förnybar elexport

Jens Holm har frågat mig om regeringen avser att ge Energimyndigheten, Naturvårdsverket eller annan relevant myndighet i uppdrag att fortlöpande beräkna och redovisa elexportens klimatnytta.

Jag vill inleda med att säga att Sverige har, precis som Jens Holm anför, bra förutsättningar för vindkraft och den står idag för drygt 10 procent av Sveriges elproduktion. Det senaste året uppgick vindkraftsproduktionen till 17,5 TWh och förra året var nettoelexporten hela 19 TWh.

Merparten av elproduktionen från fossila bränslen i Europa omfattas av EU:s utsläppshandelssystem och därmed även elproduktionen i de länder som Sverige handlar el med. Det går däremot inte att exakt härleda var den överförda elen är producerad. Det system som finns för ursprungsgarantier är t.ex. frikopplat från det fysiska flödet av el.

För att kunna värdera klimatnyttan av svensk elexport (eller import) så skulle därmed antaganden behöva göras om vilken producerad el som överförts, och om vilken elproduktion i ett annat land som trängts undan. Utsläppshandelssystemet har dock ett rigoröst uppföljningssystem som är tydligt kopplat till klimatmålen för att övervaka utsläppsutvecklingen från europeisk elproduktion.


Sverige har unika förutsättningar för förnybar elproduktion och det är rimligt att Sverige är nettoexportör av elektricitet även på sikt. Jag välkomnar alltså elexport som kan ersätta produktion med högre koldioxidutsläpp. Det finns dock inga skäl att lägga uppdrag på relevanta myndigheter i frågan.

Stockholm den 14 mars 2018


Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-03-06)