Vård till personer utan tillstånd

Svar på skriftlig fråga 2018/19:521 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/01748/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19: 521 av Lars Beckman (M)
Vård till personer utan tillstånd

Lars Beckman har frågat mig om jag anser att det är rimligt att regioner ger planerad vård till personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd, och vilka åtgärder jag avser att vidta i tjänsten för att motverka detta?

Vuxna personer som vistas i Sverige utan tillstånd (papperslösa) har sedan 2013 rätt till vård som inte kan anstå enligt lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lagen omfattar dock inte personer som vistas här tillfälligt.

Begreppet ”vård som inte kan anstå” innefattar sådan hälso- och sjukvård och tandvård som bedöms vara nödvändig omedelbart, men även sådan som med en måttlig fördröjning kan medföra allvarliga följder och ett mer omfattande vårdbehov för individen. Vad som räknas som vård som inte kan anstå måste alltid avgöras i det enskilda fallet av behandlande läkare, tandläkare eller annan ansvarig vårdpersonal.

Av lagen framgår även att landstingen har möjlighet att därutöver erbjuda vård, upp till samma nivå som för bosatta. Det är frivilligt för landstingen att använda sig av denna möjlighet. Regeringen gör bedömningen att det inte finns skäl att ändra denna ordning. Sådan vård som går utöver den vård som landstingen är skyldiga att erbjuda ersätts inte enligt den kommunala finansieringsprincipen (prop. 2012/13:109).

Hur enskilda landsting väljer att organisera sin vård och vilken vård de erbjuder personer som vistas i Sverige utan tillstånd är en fråga som varken jag som statsråd eller som regeringen kan överpröva.

Jag och regeringen kommer att fortsätta följa utvecklingen av vård och vårdkostnader.

Stockholm den 3 maj 2019

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-09)