Våld och trakasserier på asylboenden

Svar på skriftlig fråga 2015/16:404 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/09422/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:404 av Désirée Pethrus (KD) Våld och trakasserier på asylboenden

Désirée Pethrus har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder avseende nolltolerans mot våld och trakasserier på asylboenden.

Sverige har en human asylpolitik och är en fristad för den som flyr undan förföljelse och förtryck. Till följd av den humanitära katastrofen i Syrien och andra konflikter i världen ligger antalet asylsökande i Sverige i dag på historiskt höga nivåer och ställer därmed samtliga aktörer inom mottagandet inför stora utmaningar.

Enligt lagen om mottagande av asylsökande har Migrationsverket ett huvudansvar för mottagandet av asylsökande och ansvarar för att ordna boende för dem som inte ordnar det på egen hand.

Migrationsverket gör ingen uppdelning i etnicitet eller religion på anläggningsboendena. Jag tycker att det är en rimlig princip. Men jag ser förstås allvarligt på att det finns asylsökande som inte känner sig trygga under sin vistelse på anläggningsboenden. Jag delar uppfattningen att i Sverige ska ingen behöva uppleva förföljelse. Migrationsverket har ett ansvar för boendemiljön och det är viktigt att de asylsökande kan känna sig trygga. Om det förekommer brottsliga handlingar i Migrationsverkets boenden ska det anmälas till och utredas av polisen. Jag förutsätter dock att de som flyr för att få en fristad i vårt land också följer Sveriges lagar när de kommer hit.

Väntan under asylprocessen kan göra att boendesituationen blir ansträngd och att det kan uppstå konflikter i boendet. Det är därför viktigt att asylsökande får en meningsfull sysselsättning under väntetiden. Migrationsverket erbjuder organiserad sysselsättning till asylsökande. En viktig del av denna är samhällsinformation som bland annat omfattar information om hälso- och sjukvård, bosättning i Sverige, hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, mäns och kvinnors rättigheter och skyldigheter i Sverige och relevant lagstiftning.

Regeringen har även avsatt medel till insatser inom folkbildningen. Det handlar om att stärka kunskaperna i svenska och om samhället och att främja deltagande i samhällslivet för asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd och fortfarande bor kvar i anläggningsboende. Idéburna organisationers deltagande i mottagandet är värdefullt och medverkar till att höja kvaliteten i mottagandet. Även för denna verksamhet har regeringen avsatt medel.

Utöver att öka resurserna för en meningsfull sysselsättning under väntan vidtar regeringen åtgärder för att förbättra situationen för asylsökande och nyanlända. Regeringen har bland annat tillsatt en utredning – Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända (dir. 2015:107) för att föreslå åtgärder som skapar ett långsiktigt hållbart och flexibelt system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända.

Jag är väl medveten om situationen och följer utvecklingen noga genom en nära dialog med Migrationsverket.

Stockholm den 9 december 2015

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-12-02)