Vaccin för barn

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1097 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01853/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1097 Vaccin till barn

Jenny Petersson har frågat mig hur jag och regeringen ska säkerställa att de sjukdomar som vaccinationsprogrammet har i syfte att skydda mot inte får nya utbrott på grund av att vissa föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn.

Enligt regleringen som finns sedan 2013 om nationella vaccinations-program i smittskyddslagen (2004:168) och i smittskyddsförordningen (2004:255) ska Folkhälsomyndigheten följa utvecklingen inom vaccinområdet och årligen till regeringen lämna en lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen. Lägesrapporten ska bland annat omfatta en uppföljning av nuvarande program. I samband med att den nya ordningen trädde i kraft fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en kommunikationsstrategi om vacciner och vaccinationsprogram som uppfyller de behov av information som finns hos såväl allmänhet som profession. Sedan dess har detta ansvar för vaccinationsfrågorna flyttats till Folkhälsomyndigheten.

Den senaste uppföljningen av nationella vaccinationsprogrammet för barn visar att vaccinationstäckningen fortsatt är hög och stabil, att sjukdomarna vi vaccinerar mot är under god kontroll och att vaccinerna som används inom programmen är fortsatt säkra. Den höga vaccinations-täckningen tyder på att allmänheten har ett högt förtroende för vaccinationsprogrammen och för personalen som erbjuder vaccinationerna. Detta är något vi ska vara mycket stolta över och fortsatt måste värna. Det är således oroande att vaccinationstäckningen bland vissa få grupper är lägre samt att felaktig information om vacciner sprids. Här har Folkhälsomyndigheten ett viktigt uppdrag att fortsätta ta fram informationsmaterial, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, som personalen kan använda på barnavårdscentraler och inom elevhälsan där barnvaccinationsprogrammet genomförs. Just riktat till föräldrar finns ett informationsblad om barnvaccinationsprogrammet som översatts till ett 10-tal språk.

I april 2016 redovisade Folkhälsomyndigheten ett uppdrag från regeringen att kartlägga och analysera behovet av vaccin bland de asylsökande. I uppdraget ingick att ta fram ett underlag med förslag på åtgärder för att underlätta för hälso- och sjukvården inklusive barnhälsovården och elevhälsan att så snart som möjligt kunna erbjuda asylsökande vaccinationer enligt tillämpliga vaccinationsprogram.

Mot denna bakgrund avser jag för närvarande att inte vidta ytterligare åtgärder men jag kommer att följa frågan noga framöver.

Stockholm den 29 mars 2017

Gabriel Wikström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-03-22)