Utvisning på grund av regelkrångel

Svar på skriftlig fråga 2016/17:155 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/07172/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:155 av Sofia Fölster (M) Utvisning på grund av regelkrångel

Sofia Fölster har frågat mig vilka åtgärder jag avser att ta initiativ till för att säkerställa att personer med arbetstillstånd, som arbetar och betalar skatt, inte utvisas på grund av byråkrati och regelkrångel.

En väl fungerande kompetensförsörjning är viktig för svenska företag och för Sverige som kunskapsnation. Sverige behöver ett system för arbetskraftsinvandring som möter de behov som finns av att rekrytera kompetens utomlands, samtidigt som utländska arbetstagare skyddas mot utnyttjande.

De svenska reglerna för arbetskraftsinvandring infördes av den förra regeringen. Av förarbeten framgår att systemet inte får underlätta för oseriösa arbetsgivare att hitta arbetskraft genom att erbjuda villkor som är sämre än dem som gäller för arbetstagare som redan är bosatta i Sverige. För att ett arbetstillstånd ska beviljas krävs därför att lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor är i nivå med svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Migrationsöverdomstolen har i två domar under 2015 slagit fast att en förlängningsansökan inte bör beviljas om förutsättningarna för arbetstillståndet inte har varit uppfyllda under den tidigare tillståndsperioden. Domstolen menar att en annan ordning skulle leda till att legitimiteten för hela systemet minskar.

Sofia Fölster hänvisar i sin fråga till enskilda ärenden där personer av olika skäl har fått avslag på sin ansökan om arbetstillstånd. Det är Migrationsverket som fattar beslut om arbetstillstånd. Som minister varken kan eller får jag uttala mig i enskilda ärenden. Jag kan och får inte heller ingripa i eller försöka påverka hur en myndighet eller domstol hanterar enskilda ärenden.

Jag är inte beredd att avvika från den grundläggande principen att arbetskraftsinvandring ska ske under goda villkor. Det är viktigt att inte skapa regler som leder till lönedumpning eller som underlättar för oseriösa arbetsgivare att fuska med anställningsvillkoren. Det är också viktigt att reglerna är förutsägbara och tydliga, så att fel inte uppstår.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över och förbättra skyddet för arbetskraftsinvandrare. Det handlar bland annat om utökade kontroller och sanktioner mot arbetsgivare som inte lever upp till reglerna. Utredningen ska också bedöma eventuella effekter av föreslagna åtgärder för effektiviteten i systemet för arbetskraftsinvandring. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2016.

Jag följer givetvis utvecklingen på området, men vill inte föregripa den pågående utredningen.

Stockholm den 26 oktober 2016

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-10-19)