Utvisning av hbt-flyktingar

Svar på skriftlig fråga 2016/17:782 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/01052/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:782 av Robert Hannah (L) Utvisning av hbt-flyktingar

Robert Hannah har frågat mig om jag är beredd att vidta generella åtgärder för att interimistiskt stoppa utvisningarna där hbt-personer inte anses ha manifesterat sin läggning i tillräcklig utsträckning och tillsätta en utvärdering som inte leds av Migrationsverket om hur rätts-tillämpningen ser ut i praktiken avseende asylsökande hbt-personer, och om så krävs ta initiativ till en förändring av lagstiftningen. Frågan har ställts mot bakgrund av ett enskilt ärende.

Jag är, som Robert Hannah känner till, förhindrad att uttala mig i ett enskilt fall eller på ett sätt som skulle uppfattas som att jag försöker påverka handläggning och beslut i enskilda ärenden. Det framgår av

12 kap. 2 § regeringsformen att ingen myndighet får bestämma hur en förvaltningsmyndighet, i detta fall Migrationsverket, i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller en kommun eller som rör tillämpningen av lag. Mot denna bakgrund kommer jag inte att vidta åtgärder för att stoppa utvisningar.

Bedömningarna av asylskäl görs alltid utifrån de individuella förut-sättningarna. Det är Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas uppgift att på de skäl som anförts och det underlag som presenterats i ett ärende eller ett mål avgöra om det finns grund för att bevilja sökanden uppehållstillstånd. Om uppehållstillstånd inte beviljas ska avvisning eller utvisning ske. Varje avvisning och utvisning ska således föregås av en noggrann prövning i enlighet med utlänningslagen eller lagen om tillfälliga begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Hinder mot verkställighet av lagakraftvunna beslut om avvisning eller utvisning i enskilda ärenden prövas av Migrationsverket som också kan besluta att verkställigheten ska avbrytas i avvaktan på prövningen. Den nuvarande instans- och processordningen, med möjlighet till över-prövning i migrationsdomstol, svarar mot höga krav på rättssäkerhet.

Migrationsverkets beslutsfattande ska vara förutsebart och enhetligt samt hålla hög rättslig kvalitet. Myndigheten befinner sig i en situation där ett mycket stort antal asylärenden ska avgöras snabbt. Ärendena måste samtidigt utredas och avgöras med hög rättssäkerhet. Rättssäkerheten får aldrig åsidosättas.

De beslut som Migrationsverket fattar har bokstavligen en livsavgörande betydelse för asylsökande. Hbtq-personer tillhör de särskilt utsatta. Regeringen har tidigare begärt att Migrationsverket lämnar redovisningar om den rättsliga kvaliteten i beslutsfattandet och särskilt hur rättslig kvalitet säkerställs i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopats.

Det pågår ambitiösa kvalitetsuppföljningar inom Migrationsverket och jag följer noggrant hur myndigheten omhändertar resultaten. Jag ser i nuläget inga behov av att ändra lagstiftningen men jag är angelägen om att Migrationsverket fortsätter sitt arbete med att säkerställa en hög rättssäkerhet.

Det är viktigt för regeringen att fortsätta och förstärka arbetet med hbtq-personers rättigheter som en del av arbetet med de mänskliga rättigheterna.

Stockholm den 8 februari 2017

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-02-01)