Utredning om gode män och överförmyndare

Svar på skriftlig fråga 2018/19:208 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/

00527/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och mig

rationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:208 av Robert Hannah (L)
Utredning om gode män och överförmyndare

Robert Hannah (L) har frågat mig om regeringen kommer att infria sitt löfte om att tillsätta en utredning som ser över systemet med gode män och överförmyndare och när det i så fall kommer att ske.

En mycket viktig del i det svenska välfärdssamhället är att de personer som på grund av t.ex. sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning inte kan sköta sina angelägenheter får hjälp med detta. I detta syfte ställer många människor över hela landet upp som gode män och förvaltare. De gör en värdefull insats för att stödja en medmänniska i en utsatt situation. Det är angeläget att ordningen med ställföreträdarskap och tillsynen över den fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska se hur vi kan förbättra ordningen med gode män, förvaltare och överförmyndare. De människor i vårt samhälle som behöver hjälp ska känna sig trygga med att de också får det.

Stockholm den 26 februari 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-12)