Utredning om förekomst av avlyssning hos Försvarets radioanstalt

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1306 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

Försvarsminister Sten Tolgfors

den 11 juni

Svar på fråga

2007/08:1306 Utredning om förekomst av avlyssning hos Försvarets radioanstalt

Försvarsminister Sten Tolgfors

Max Andersson har frågat justitieministern om hon avser att vidta några åtgärder för att utreda i vilken utsträckning Försvarets radioanstalt (FRA) har ägnat sig åt avlyssning vars laglighet kan ifrågasättas.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

FRA har sedan myndighetens tillkomst 1942 haft till uppgift att bedriva signalspaning mot radiosignaler i etern. Sådan spaning har inte ansetts behöva uttryckligt lagstöd eftersom den bedrivs på regeringens uppdrag med stöd av principen om eterns frihet, som bland annat har kommit till uttryck i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (6 kap. 17 §).

Regeringen har i propositionen En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (prop. 2006/07:63) föreslagit att FRA ska få möjlighet att signalspana också mot signaler i kabel. Den nya lagen föreslås även omfatta signalspaning mot radiosignaler i etern och utgör följaktligen ett uttryckligt och teknikneutralt lagstöd för FRA:s signalspaning oavsett hur signalerna förmedlas. Jag ser mot den bakgrunden ingen anledning att ytterligare utreda FRA:s verksamhet.

Händelser

Inlämnad: 2008-06-05 Anmäld: 2008-06-05 Besvarad: 2008-06-11 Svar anmält: 2008-06-11

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-06-05)