Utökad testning för att skydda våra äldre

Svar på skriftlig fråga 2020/21:375 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:375 av Johan Hultberg (M)
Utökad testning för att skydda våra äldre

Johan Hultberg har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ för att, likt Danmark, systematiskt testa all personal och alla brukare när smitta upptäcks på ett äldreboende i syfte att snabbt begränsa smittspridningen och rädda liv.

Sverige har fristående förvaltningsmyndigheter och ledningen för varje myndighet ansvarar enligt myndighetsförordningen inför regeringen. Av smittskyddslagen (2004:168) följer att Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordning av smittskyddet på nationell nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd. Under året har regeringen beslutat om flera regeringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten med koppling till covid-19-pandemin och myndigheten genomför ett intensivt arbete för att begränsa smittspridningen.

Regionerna har ett stort ansvar för utökad testning. Regionerna är enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och smittskyddslagen (2004:168) ansvariga för provtagning och analys av allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar. Regeringen gav den 4 juni länsstyrelserna i uppdrag att bistå regionerna vid utbyggnaden av kapaciteten för PCR-testning och serologisk testning för covid-19 inom sina geografiska områden.

Regeringen har nyligen avsatt ytterligare 3 miljarder kronor under 2020 i en extra ändringsbudget för att möta behovet av en storskalig testning för covid-19. Med det här tillskottet har regeringen sammantaget tillfört 9,8 miljarder kronor under 2020 för testning och smittspårning. Av Folkhälsomyndighetens veckorapporter framgår att Sverige testar fler än någonsin och att antalet individer testade per vecka är uppe i över 200 000.

Att covid-19 fick en stor spridning på ett antal äldreboenden i landet är högst olyckligt. Det har hela tiden varit, och fortsätter vara, självklart att prioritera testning inom vård och omsorg. Regeringen gav den 16 april 2020 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att särskilt analysera vad covid-19 innebär för kvalitén och säkerheten inom vård och omsorg. Syftet är att bidra med viktig kunskap både under nuvarande kris och inför framtida sjukdomsutbrott. I juni genomförde IVO även en granskning av vård och behandling på särskilda boenden för äldre.

Folkhälsomyndigheten har publicerat en strategi för utökad provtagning inom äldreomsorgen som kan fungera som stöd inom kommunal vård och omsorg för äldre. Den beskriver i vilka situationer provtagning bör göras och vad som behöver finnas på plats i provtagningsprocessen samt åtgärder utifrån provresultat. Ansvariga kan använda dokumentet för att planera hur provtagning ska läggas upp, i samråd med regionernas hemsjukvård, primärvård, smittskydds- och vårdhygienenheter och andra relevanta aktörer.

Det pågår ett intensivt arbete, nationellt och i regionerna, med en ändamålsenlig storskalig testning för covid-19 och för att begränsa smittspridningen, framförallt i särskilt sårbara grupper. Regeringen för dialog med berörda aktörer och är beredd att vidta fler åtgärder om så krävs.

Stockholm den 18 november 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-06)