Utländska bärplockares arbetssituation

Svar på skriftlig fråga 2009/10:989 besvarad av Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström

Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström

den 27 augusti

Svar på fråga

2009/10:989 Utländska bärplockares arbetssituation

Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström

Lennart Sacrédeus har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få en nödvändig bättre ordning på bärplockningsbranschen så att utländska bärplockare får rimliga arbetsvillkor och löner, exempelvis krav på svenskt kollektivavtal.

Sverige har en unik öppenhet för människor som vill komma hit och arbeta och göra rätt för sig. Det är bra. Därför är det olyckligt när enskilda människor kommer i kläm på sätt som framkommit i medierna vad gäller de utländska bärplockare som arbetat i de svenska skogarna.

Vad gäller denna bärsäsongs missförhållanden verkar det vara just de utländska bärplockarna från låglöneländer, som är anställda av utländska bemanningsföretag och som hyrts ut till de svenska bärföretagen, som hamnat i fokus.

När de svenska bärföretagen hyr in personal från tredje land måste dessa personer ha arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. Innan ett arbetstillstånd beviljas prövas bland annat att lönen är kollektivavtalsenlig. Aktuellt fackförbund ska yttra sig över anställningsvillkoren innan Migrationsverket fattar sitt beslut.

När det gäller gränsöverskridande uthyrning av personal stadgar även utstationeringslagen att vissa angivna anställnings- och arbetsvillkor i svensk lagstiftning ska tillämpas på de utstationerade arbetstagarna oaktat vilket lands lag som gäller i övrigt.

LO beslutade efter förra årets protester att Kommunalarbetareförbundet har organisations- och avtalsrätten för plockare av vilda bär. Migrationsverket har skärpt sin tillämpning vad gäller uppfyllandet av villkoren för att få ett arbetstillstånd. Det har inneburit att de utländska bärplockarna som sökte arbetstillstånd till årets bärsäsong bland annat skulle erhålla löner enligt gällande minimilöner som framgår av ramavtalet för jordbruk alternativt bemanningsavtalet för att beviljas ett arbetstillstånd och därmed arbeta i Sverige.

Inför denna bärsäsong har dessutom informationsinsatser gjorts för att förbättra situationen för de utländska bärplockarna. Arbetsmiljöverket har tagit fram specifik information till utländska bärplockare om vilka regler som gäller i Sverige. Informationsfoldrarna har tagits fram på en mängd olika språk och spridits ut i världen. Arbetsmiljöverket har också haft informationsmöten med de svenska bärföretagen om deras arbetsmiljöansvar när de hyr in personal.

Dessutom finns numera på Svenska institutets webbportal www.workinginsweden.se information om den svenska arbetsmarknaden, reglerna för arbetskraftsinvandring och övriga rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället.

Från svensk sida har således inför denna bärsäsong flera insatser gjorts för att förhindra att förra årets missförhållanden skulle upprepas. Men likväl får vi rapporter om missförhållanden. Jag kommer självfallet att fortsätta följa frågan mycket noga.

Händelser

Inlämnad: 2010-08-13 Besvarad: 2010-08-27 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04
Skriftlig fråga (Inlämnad 2010-08-13)