Utförsel av stulna bildelar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3589 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)
Fi2021// 02916 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3589 av Boriana Åberg (M)
Utförsel av stulna bildelar

Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att ge Tullverket ökade befogenheter för att stävja utförseln av stulna bildelar ur landet.

Polismyndigheten har det generella och övergripande ansvaret för brottsbekämpningen i landet. Att minska stölder och bekämpa kriminalitet är högt prioriterat och regeringen har under de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att slå tillbaka mot internationella stöldligor. Det krävs ett gediget polisarbete för att stoppa de välorganiserade ligorna. Internationella synkroniserade polisinsatser har visat sig vara en viktig pusselbit för att komma tillrätta med problemet.

Under de senaste fem åren har resurserna till Polismyndigheten ökat med drygt 8,6 miljarder, vilket motsvarar en ökning med nästan 40 procent. Polissatsningen fortsätter med målet att öka antalet polisanställda med 10 000 mellan åren 2016 till och med 2024. Vid senaste halvårsskiftet hade antalet polisanställda ökat med 7 000.

För att arbetet ska vara effektivt är det viktigt att de brottsbekämpande myndigheterna har de verktyg som de behöver. Regeringen tillsatte därför 2020 en utredning som ska klarlägga om Polismyndigheten har tillgång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden. Utredaren ska kartlägga behovet av effektivare åtgärder t.ex. när det gäller kamerabevakning eller befogenheten att använda tvångsmedel som kroppsvisitation och genomsökande av fordon i brottsförebyggande syfte i gränsnära områden. Uppdraget ska redovisas i november i år.

Polismyndighetens rätt och skyldighet att ingripa mot alla typer av brott är inget regeringen vill ändra på, men för att stoppa stöldligorna behöver samhällets samlade resurser sättas in. Även om Tullverkets huvudsakliga brottsbekämpande fokus är och ska vara att stoppa vapen, narkotika och sprängmedel från att komma in i landet har regeringen därför gett Tullverket utökade befogenheter att ingripa i fler situationer. Den 1 augusti i år trädde nya regler i kraft som ger tulltjänstemän en utökad möjlighet att ingripa vid misstanke om brott som Tullverket inte har befogenhet att utreda, utförsel av stöldgods är ett sådant exempel. Därutöver tillsatte regeringen i april en utredning som ska se över Tullverkets befogenheter och se till att det finns en reglering som speglar myndighetens uppdrag och säkerställer att myndigheten har de befogenheter som krävs. I utredningens direktiv anges bl.a. att den ska överväga att ge Tullverket större möjligheter att biträda Polismyndigheten.

Tullverket har de senaste åren också fått ökade resurser för att kunna öka närvaron vid gränserna. Sedan 2017 har anslagen till Tullverket ökat med 30 procent, från 1,7 till 2,3 miljarder kronor. Under den perioden har Tullverket kunnat utöka sin personalstyrka med 265 årsarbetskrafter, och ytterligare 100 årsarbetskrafter förväntas under 2021.

Stockholm den 15 september 2021

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-09-02)