utbytesstudenters bostadssituation

Svar på skriftlig fråga 2005/06:355 besvarad av

den 23 november

Svar på fråga 2005/06:355 om utbytesstudenters bostadssituation

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky

Rigmor Stenmark har frågat statsrådet Hallengren vad hon avser att göra för att ge utbytesstudenter möjligheter till ett boende anpassat efter deras behov och förväntningar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Riksdagen fastställde 1991 reformen av den statliga lokalförvaltningen som bland annat innebär att brukande och ägande av lokaler är åtskilda. I förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning stadgas att myndigheter får ingå de hyres- och arrendeavtal som myndigheten behöver för sin verksamhet. I förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. stadgas att en myndighet inte får förvalta bostäder för uthyrningsändamål. I samband med riksdagens behandling av regeringens proposition Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning m.m. (prop. 1997/98:137) fann finansutskottet (bet. 1997/98:FiU25, rskr. 252) att det saknades skäl att ändra reformens huvudprinciper.

Den 1 juni 2005 överlämnades regeringens proposition Ny värld @ ny högskola (prop. 2004/05:162) till riksdagen. I propositionen presenterar regeringen bland annat en samlad strategi för internationalisering av högre utbildning. Strategin tar sin utgångspunkt i befintliga mål för internationalisering och uttrycker regeringens principiella ställningstaganden. Bland de övergripande mål som utvecklas närmare i strategin återfinns målet om att hinder för internationalisering ska undanröjas såväl nationellt som internationellt. Här utgör Bolognaprocessen ett viktigt forum för att diskutera och komma överens om vilka hinder som bör undanröjas för att åstadkomma en ökad rörlighet och internationalisering av högre utbildning. Inför nästa ministermöte inom Bolognaprocessen 2007 kommer Sverige att leda en arbetsgrupp som ska behandla den så kallade sociala dimensionen av processen. Den sociala dimensionen handlar framför allt om de praktiska och ekonomiska förutsättningar studenterna har för att studera.

Rigmor Stenmark nämner att utbytesstudenter slås av den höga standarden på bostäderna i Sverige och det gläder mig. Höga bostadskostnader däremot och dålig tillgång på studentbostäder är en angelägen uppgift för mig och regeringen att motverka. Studenter, doktorander, forskare och lärare från andra länder eller med internationella erfarenheter är en tillgång för utbildnings- och forskningsmiljöernas utveckling och kvalitet och därmed svensk konkurrenskraft och tillväxt på sikt.

Jag avser fortsatt arbeta för att bland annat utbytesstudenters bostadssituation inte ska utgöra ett hinder för ökad studentrörlighet och välkomnar riksdagens behandling av regeringens proposition Ny värld @ ny högskola.

Händelser

Inlämnad: 2005-11-15 Anmäld: 2005-11-15 Besvarad: 2005-11-23 Svar anmält: 2005-11-23

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2005-11-15)