Uppsamlingsläger för flyktingar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1576 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Statsrådet Heléne Fritzon (S)


PAGE

2


Ju2018/03758/POL

Justitiedepartementet

Migrationsministern och biträdande justitieministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:1576 av Jens Holm (V) Uppsamlingsläger för flyktingar

Jens Holm har frågat mig om, och i så fall vad, jag och regeringen har svarat på de frågor som det österrikiska ordförandeskapet ställt till medlemsstaternas regeringar om uppsamlingsläger.

På det tjänstemannamöte som Jens Holm hänvisar till, Strategiska kommittén för invandring, gränser och asyl den 9 juli, diskuterades som uppföljning av slutsatserna från Europeiska rådet den 28–29 juni dels landstigningsplattformar utanför EU, dels kontrollerade center inom EU för mottagande av asylsökande.

Frågan om så kallade återvändandecenter utanför EU (Return Centers) omnämns inte i slutsatserna från Europeiska rådet utan är ett initiativ från några få medlemsstater, inklusive det österrikiska ordförandeskapet.

Med full respekt för mänskliga rättigheter, inklusive rätten att söka asyl och principen om non-refoulement stödjer Sverige EU:s ökade ansträngningar inom återvändandeområdet.

Sverige tror dock inte på konceptet med återvändandecenter i tredje land då det medför praktiska, finansiella och juridiska frågor som behöver analyseras.

På mötet den 9 juli framhöll den svenska representanten bl.a. vikten av att EU:s arbete följer folkrätt och EU-rätt. Sverige påtalade också att det behövs hållbara lösningar med vidarebosättning av skyddsbehövande samt ett nära samarbete med tredjeländer, UNHCR och IOM.

Stockholm den 9 augusti 2018

Heléne Fritzon

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-07-13)