Universitetens demokratiska roll

Svar på skriftlig fråga 2013/14:768 besvarad av Jan Björklund (FP), utbildningsminister

Jan Björklund (FP), utbildningsminister

Dnr U2014/4926/UH

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern och vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:768 av Gunilla Svantorp (S) Universitetens demokratiska roll

Gunilla Svantorp har frågat mig med anledning av Karlstads universitets beslut om begränsning av den politiska debatten, om jag gjort ställningstagandet att de högskolor som fattat den typen av beslut uppfyller kravet på att vara en del av det omgivande samhället.

Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) reglerar verksamheten vid universitet och högskolor.

Universitet och högskolor har till uppgift att ge utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. I högskolelagen anges även att det i universitetens och högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid lärosätet kommer till nytta.

Universitet och högskolor har stort självbestämmande över sin verksamhet och ansvarar för att utbildning och forskning bedrivs med hög kvalitet och att de tillgängliga resurserna används effektivt.

Stockholm den 5 september 2014

Jan Björklund

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-08-21)