Tvångsanslutning till storregioner

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1194 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/01903/K

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1194 av Jenny Petersson (M) Tvångsanslutning till storregioner

Jenny Petersson har, mot bakgrund av det pågående arbetet med en ändrad läns- och landstingsindelning, frågat mig hur jag avser säkerställa att man på ett tidigt stadium lyssnar till landstingens och medborgarnas åsikter och vilja för att snabbare kunna landa i ett bättre förslag.

Jag har i tidigare svar på skriftliga frågor från samma frågeställare (fråga 2015/16:971 Nya storregioner och fråga 2015/16:1137 Folkomröstning om Hallands framtid) betonat vikten av dialog och förankring med de län och landsting som berörs. Detta uttrycks också i kommitténs direktiv. Kommitténs arbete pågår fortfarande och jag avser inte att föregripa utredningens förslag.

När det gäller befolkningens möjlighet att säga sitt i en folkomröstning kan emellertid konstateras att det i indelningslagen inte finns några sådana bestämmelser avseende indelning av landsting. Det blir därför upp till landstingen att bedöma om och i så fall hur man avser genomföra något särskilt initiativ avseende befolkningens inställning.

Fullmäktige får enligt kommunallagen besluta att det som ett led i beredningen av ett ärende ska inhämtas synpunkter från befolkningen. Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller något liknande förfarande. Folkinitiativ kan vidare väckas av minst tio procent av de röstberättigande medlemmarna. Fullmäktige ska då besluta om folkomröstning om inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar emot förslaget. En folkomröstning är enbart rådgivande. Den slutliga beslutanderätten ankommer på fullmäktige.

En ändrad landstingsindelning innebär också en ändrad länsindelning, Eftersom länsindelningen utgör statens indelning av sin verksamhet innebär detta att ytterligare perspektiv måste beaktas vid prövning av frågor om indelningsändring än vid en ändrad kommunindelning.

Stockholm den 16 maj 2016

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-05-10)