Två veckors tågstopp till och från Uppsala

Svar på skriftlig fråga 2013/14:689 besvarad av Agneta Gille (S)

Agneta Gille (S)

Dnr N2014/2784/TE

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:689 av Agneta Gille (S) Två veckors tågstopp till och från Uppsala

Agneta Gille har frågat mig hur jag och regeringen kommer att agera med anledning av att regeringens regleringsbrev till Trafikverket inte innehåller direktiv om ansvar för information om ersättningstrafik vid inställda tåg och tågstopp.

Inledningsvis vill jag säga att jag känner med alla de resenärer som blivit drabbade av den senaste tidens störningar på sträckan Uppsala–Stockholm. Kontaktledningsnedrivningen vid Myrbacken och efterföljande brand i slutet av maj orsakade en omfattande störning i tågtrafiken som påverkade många resenärer under långt tid, vilket är beklagligt. Den trafikinformation som levererades under dessa dagar motsvarade inte vad resenärerna, med all rätt, skulle kunna förvänta sig.

Det är viktigt att tillförlitlig information snabbt kommer ut i de kanaler resenärerna använder. I Trafikverkets instruktion anges därför att myndigheten ska inhämta och sprida kunskap och information om bl.a. tillgänglighet och framkomlighet. Trafikverket ska därtill samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen.

Trafikverkets trafikledning svarar för trafikinformation i stört läge och ger bl.a. information på stationer samt via Läget i trafiken på Trafikverkets webbplats. Respektive järnvägsföretag ger bl.a. information ombord, på perronger och stationer samt på sina webbplatser. Järnvägsföretagen beslutar också om ersättningstrafik.

Det är viktigt att Trafikverket hänvisar till korrekt och uppdaterad information, exempelvis till den aktör som resenären bokat sin resa med och som också ordnar med ersättningstrafik när sådan behövs. Informationssamarbetet kan och måste förbättras för att vi som resenärer lättare ska få tillgång till information i de kanaler vi använder.

För att kunna ge bra information har Trafikverket vidtagit en rad åtgärder under de senaste 2–3 åren.

Som exempel kan nämnas störningsplaner överenskomna med operatörerna, samarbete kring information på plats vid en störning, förstärkt operativ ledning och utskick av meddelande med trafikinformation till alla nyhetsredaktioner vid en störning.

Den senaste tidens händelser visar dock att ovanstående åtgärder inte räcker sett till resenärernas förväntningar. Informationen behöver också nå ut till resenärerna mycket snabbare än i dag. Därför har nu Trafikverket tagit initiativ till ytterligare förbättringar. För att dessa ska ge en effekt krävs ett utvecklat samarbete i branschen.

Regeringen detaljstyr inte myndigheterna. Som framgår av ovanstående är det inte heller ökad detaljstyrning som behövs, utan snarare ökat samarbete mellan berörda parter, i första hand mellan Trafikverket och järnvägsföretagen.

Jag förutsätter att Trafikverket fortsatt och målmedvetet arbetar för att informationen till resenärerna kring ersättningstrafik ska bli bättre. Jag följer noga frågan.

Jag vill avslutningsvis nämna att regeringen, för att skapa en robust och tillförlitlig järnväg, dessutom genomför den största satsningen någonsin på järnvägsunderhållet i Sverige över en längre period. Jämfört med 2006 då Socialdemokraterna, med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, styrde Sverige, har underhållsanslaget fördubblats till dagens nivå. Detta för att minimera störningar och åter få en robust och punktlig järnväg.

Stockholm den 25 juni 2014

Catharina Elmsäter-Svärd

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-16)