Turkiets skyldigheter gentemot EU

Svar på skriftlig fråga 2018/19:948 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:948 av Kadir Kasirga (S) om Turkiets skyldigheter gentemot EU

Kadir Kasirga har frågat mig om jag avser ta några initiativ på EU-nivå för att förmå Turkiet att följa Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter och Köpenhamnskriterierna.

Regeringen ser med djup oro på situationen i Turkiet. Fri opposition är en förutsättning för ett pluralistiskt demokratiskt samhälle. Folkvalda parlamentariker måste tillåtas verka i enlighet med sitt demokratiska mandat, något vi framfört till turkiska företrädare i Stockholm och i Ankara. Regeringen publicerar regelbundet landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Den senaste om Turkiet publicerades i februari i år och avhandlar situationen för oppositionspolitiker, däribland HDP:s (Folkens demokratiska parti) företrädare.

Därutöver är regeringen pådrivande när det gäller att uppmärksamma Turkiets kränkningar av de mänskliga rättigheterna i de internationella fora som vi anser mest lämpliga för dessa diskussioner och där resultat kan uppnås. Vi uppmärksammar situationen för oppositionspolitiker, journalister, akademiker och civilsamhällesaktörer och driver att EU:s medlemsstater fortsätter att agera samlat för att respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Turkiet återupprättas. Även situationen för fackligt aktiva är oroande.

Inom ramen för EU:s dialog med Turkiet är efterlevnad av Köpenhamnskriterierna central. På samma sätt är EU tydligt med att Turkiet behöver stärka samarbetet med Europarådet, åtgärda rekommendationer från dess olika institutioner och tillämpa Europadomstolens domar.

Sverige har i EU påtalat de avsatta borgmästarnas situation. I samband med årets lokalval betonade Sverige och EU att säkerställandet av fria, rättvisa och transparenta valprocesser är grundläggande för demokratin och för relationen mellan Turkiet och EU. Sverige uttryckte också i EU oro över Högsta valrådets beslut att genomföra borgmästarvalet i Istanbul igen samt att olämpligförklara folkvalda kandidater i sydöstra Turkiet.

Stockholm den 10 september 2019

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-03)