Tryggheten i skolan

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3590 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:3590 av Björn Söder (SD)
Tryggheten i skolan

Björn Söder har frågat mig om jag avser att vidta några särskilda åtgärder med anledning av den negativa trend i elevers upplevelse av trygghet i skolan som syns i Skolinspektionens senaste undersökning, och vilka i så fall.

En skola präglad av trygghet och studiero är en rättighet för alla elever och en grundförutsättning för lärande och utveckling. Utbildningen i skolan ska enligt skollagen (2010:800) utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Som med mycket annat i skolan behövs både tydliga bestämmelser och ett systematiskt utvecklingsarbete för att nå de resultat vi eftersträvar. För att stödja skolors arbete med att skapa trygghet och studiero finns redan i dag bestämmelser om såväl disciplinära åtgärder som pedagogiskt ledarskap och åtgärder för att motverka kränkande behandling. I juli 2019 trädde också läroplansändringar som i kraft tydliggör rektorns särskilda ansvar för trygghet och studiero i bl.a. grund- och gymnasieskolan. Även elevernas ansvar för att visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever markeras med dessa läroplansändringar. Regeringen har även gjort satsningar på pedagogiskt ledarskap i klassrummet och Statens skolverk erbjuder i de nationella skolutvecklingsprogrammen kompetensutveckling i denna fråga.

För att skapa ett ännu tydligare och bättre fungerande regelverk om trygghet och studiero i skolan har Regeringskansliet tagit fram departementspromemorian Nationell plan för trygghet och studiero (2021:13). Promemorian innehåller förslag som ska stärka skolors arbete med trygghet och studiero. Dessa förslag innebär bl.a. att skolans personal ska erbjudas bättre stöd och ges tydliga befogenheter i sitt arbete med att skapa trygghet och studiero, lärare ska känna att de har stöd från samhället när de agerar för en trygg skolmiljö. Andra förslag innebär att mobiltelefoner inte ska användas på lektionerna, om inte läraren tillåter det och att möjligheterna att omhänderta mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning ska öka. Sammantaget ska förslagen ange riktningen för ett långsiktigt och systematiskt arbete för ökad trygghet i utbildningen och studiero i undervisningen. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Promemorian har varit på remiss till den 27 augusti 2021 och förslagen bereds nu inom Regeringskansliet.

Regeringens arbete för att förbättra tryggheten och studieron i skolan fortsätter och målet är att alla elever och lärare ska känna sig trygga i skolan.

Stockholm den 15 september 2021

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-09-02)