Tillgång till bostad för våldsutsatta efter skyddat boende

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1823 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)
Fi2021/00705 Finansdepartementet Jämställdhets- och bostadsministern samt ministern med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1823 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Tillgång till bostad för våldsutsatta efter skyddat boende

Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ämnar verka för att säkerställa att alla våldsutsatta människor och barn, oavsett vilken kommun de bor i, snabbt får tillgång till en bostad efter att de kommer från ett skyddat boende.

Det är angeläget att alla våldsutsatta vuxna och barn som behöver det har tillgång till ett behovsanpassat skyddat boende och får stöd i övergången till ett stadigvarande boende. Det är viktigt att barns behov och rättigheter beaktas i en situation där våld förekommit. Barnkonventionen är sedan 2020 lag i Sverige. Den fastslår alla barns rätt till skydd mot våld, till rehabilitering och till en skälig levnadsstandard.

Regeringen gav 2016 en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna. I betänkandet som överlämnades i januari 2018 konstateras att socialtjänsten har svårt att möta behovet av stöd i form av en stadigvarande bostad. Det finns enligt utredningen flera skäl till det, varav ett är svårigheten för socialtjänsten att få tag i bostäder. Betänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge fortsätter under 2021.

Det har under många år byggts för lite bostäder i Sverige. Regeringen införde därför 2016 ett investeringsstöd för hyres- och studentbostäder som sedan dess har beviljats för nästan 38 700 bostäder, vilket har bidragit till att produktionen av nya bostäder de senaste åren har legat på en hög nivå. Regeringen har i enlighet med januariavtalet reformerat investeringsstödet. Den som beviljas investeringsstöd måste numera erbjuda kommunen där bostäderna byggs att förmedla motsvarande en åttondedel av lägenheterna som sociala kontrakt eller till unga under 31 år.

Behovet av bostäder som fler hushåll kan efterfråga är stort. Regeringen har därför tillsatt utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning (Fi 2020:06) med syftet att skapa förutsättningar för en bostadsförsörjning som underlättar situationen för hushåll som har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor, däribland strukturellt hemlösa. Utredningen ska enligt direktivet lämna sitt betänkande i november 2021.

Stockholm den 24 februari 2021

Märta Stenevi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-15)