Tiden för en förnyad asylansökan

Svar på skriftlig fråga 2018/19:105 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/

00347

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsminister

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:105 av Ann-Sofie Alm (M)
Tiden för förnyad asylansökan

Ann-Sofie Alm har frågat mig om jag och regeringen avser att ta några initiativ för att förlänga tiden för när en ny asylansökan kan tas upp till prövning.

Reglerna om preskription i den svenska utlänningslagstiftningen innebär att ett beslut om avvisning eller utvisning som inte har meddelats av allmän domstol upphör att gälla fyra år från det att beslutet fick laga kraft. Detta har bedömts vara en rimlig tidsmässig balans mellan att å ena sidan förskona den enskilde från att under mycket lång tid behöva leva under hot om avlägsnande på grund av ett beslut som av någon anledning inte har kunnat verkställas, och å andra sidan motverka att utlänningar förhindrar verkställigheten genom att hålla sig undan.

För att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar migrationspolitik är det angeläget dels att asylprövningen är rättssäker och effektiv och dels att återvändandet fungerar. Det är en förutsättning för en trovärdig asylprocess och även viktigt för att motarbeta ett framväxande skuggsamhälle. Regeringen har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att åstadkomma ett effektivt återvändande.

Myndigheterna har tilldelats extra medel. Återvändandesambandsmän har placerats ut på ambassader i ett antal nyckelländer. Antalet förvarsplatser har ökat och kommer under våren att uppgå till 457 stycken, vilket är en ökning med 80 procent sedan 2016. Vidare har Polismyndigheten sedan juli 2018 fått utökade möjligheter att kontrollera att arbetsgivare inte anställer personer som saknar erforderliga tillstånd. Betänkandet Klarlagd identitet, som för närvarande bereds i regeringskansliet, syftar till att effektivisera Polismyndighetens arbete med återvändande.

De senaste åren har präglats av en relativt hög takt i återvändandet. 2014 till 2018 så lämnade mer än 70 000 före detta asylsökande Sverige, antingen till sitt hemland eller till ett annat EU-land i enlighet med Dublinförordningen. Det är mer än 1000 per månad.

Stockholm den 13 februari 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-01-31)