Taxonomin

Svar på skriftlig fråga 2020/21:878 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2020/21:878 av Elisabeth Svantesson (M) Taxonomin

Elisabeth Svantesson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att säkerställa att svenska energikällor, exempelvis vattenkraften, fortsatt ska klassas som hållbara.

Regeringen har efter tidigare överläggning med riksdagen stött ambitionen att klassificera miljömässigt hållbara verksamheter i ekonomin genom EU:s taxonomi. Taxonomin underlättar för att identifiera och jämföra hållbara investeringar. Sverige har tagit en aktiv roll i taxonomiförhandlingarna och vi har fått gehör för flera, för Sverige, viktiga frågor.

Nu när kommissionen har publicerat ett utkast till delegerad akt kommer regeringen självklart fortsätta att agera för svenska intressen och för en ambitiös taxonomi. Det kan konstateras att svenska energikällor som vattenkraft och bioenergi inkluderas i utkastet till delegerad akt. I akten preciseras också vad som krävs för att kraftslagen ska kunna klassificeras som hållbara. Inom Regeringskansliet och på berörda myndigheter analyseras för närvarande utkastet till delegerad akt.

På Elisabeth Svantessons direkta fråga är mitt svar att regeringen avser svara på konsultationen och ha direktkontakter med kommissionen. En omställning till en hållbar utveckling är absolut nödvändig, det är regeringens övertygelse. Regeringen kommer fortsätta att agera om kommissionen gör ställningstaganden som kan ifrågasättas utifrån de ramar som förordningen anger eller om kommissionen gör andra tolkningar än vad medlemsstaterna avsåg med taxonomiförordningen, till exempel om taxonomin riskerar att vara kontraproduktiv i arbetet med att ställa om samhället mot en hållbar utveckling.

Stockholm den 16 december 2020

Per Bolund

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-12-04)