Synskadades frihet

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2545 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)
S2021/ 03524 Socialdepartementet Socialministern

Svar på fråga 2020/21:2545 av Arman Teimouri (L) Synskadades frihet

Arman Teimouri har frågat mig om regeringen kommer att se över förutsättningarna för att ledsagning enligt socialtjänstlagen ska beviljas utan kostnad för individen.

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, där insatserna som regel inte är specificerade och där kommunen har en möjlighet att ta ut avgifter för vissa typer av insatser. Det innebär, precis som Arman Teimouri skriver, att det kan skilja sig åt mellan kommuner hur insatserna utformas och om det tas ut en avgift för dem.

Regeringen har för en tid sedan tagit emot betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny Socialtjänstlag (SOU 2020:47) som adresserar flera viktiga frågor om socialtjänstlagens mål och tillämpning. I betänkandet lämnas dock inte några förslag som rör kommunernas rätt att ta ut avgifter. Betänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Regeringen följer kommunernas arbete och utveckling noga, men avser i nuläget inte att göra några förändringar i socialtjänstlagen beträffande rätten att ta ut avgifter för vissa insatser.

Stockholm den 21 april 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-14)