Synfält och körkortskrav

Svar på skriftlig fråga 2018/19:789 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I

2019/

01865

/TM

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:789 av Betty Malmberg (M)
Synfält och körkortskrav

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att personer som har fått körkortet indraget till följd av synfältsnedsättning snabbt ska kunna få sin sak prövad samt om jag är beredd att på försök införa praktiska körprov.

Säkra förare är en viktig del av arbetet för att uppnå nollvisionen – att ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken. Vi har därför inom EU gemensamma minimikrav på förares medicinska lämplighet, bland annat när det gäller tillfredsställande syn. Bedömningen av om en förare uppfyller de medicinska kraven görs av Transportstyrelsen, som också i vissa fall kan medge undantag från kraven om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Myndigheten genomför under 2019 en översyn av tillämpningen av vissa medicinska krav i de nationella bestämmelserna, bland annat vad gäller synkraven. Vi bör avvakta myndighetens översyn och jag kommer framåt att följa utvecklingen på området.

Stockholm den 25 juni 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-17)