Sveriges migrationslagstiftning

Svar på skriftlig fråga 2016/17:379 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/08542/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:379 av Johan Forssell (M) Sveriges migrationslagstiftning

Johan Forssell har frågat mig om min bedömning är att den nu gällande svenska migrationslagstiftningen är mer eller mindre restriktiv än övriga EU-länders respektive lagstiftning.

De stora flyktingströmmarna till EU under 2015 satte asyl- och mottagningssystemen i ett antal medlemsstater under hårt tryck och en rad åtgärder vidtogs runtom i Europa i syfte att få kontroll över inströmningen av asylsökande.

För Sveriges del innebar ikraftträdandet av den tillfälliga lagen på asylområdet att svenska asylregler tillfälligt anpassats till miniminivån enligt EU-rätten. Reglerna om uppehållstillstånd och anhöriginvandring ligger nu på miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner. Vad gäller reglerna om offentligt biträde har Sverige, enligt kommissionens analys inför framtagandet av förslag till ny asylprocedurförordning, en likvärdig tillämpning som 21 andra medlemsstater. Migrationslagstiftningen är av stor betydesse för den enskilde, då det ytterst gäller frågor som kan handla om liv eller död. Det är därför viktigt att i detta avseende inte tumma på rättssäkerheten.

Övriga faktorer såsom t.ex. sjukvård, skolgång och boende, som Johan Forssell nämner i sin fråga omfattas inte av den tillfälliga lagen. Sverige lever upp till de normer som satts upp på EU-nivå för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd. Dessa normer ses för närvarande över i samband med kommissionens förslag till ett reviderat mottagandedirektiv. I frågan antyds det att Johan Forssell vill se en försämrad kvalitet på t.ex. skolgång och boende. Detta avråder jag ifrån. Exempelvis så skulle indragen språkundervisning medföra väsentligt sämre möjligheter till integrering i Sverige.

Stockholm den 6 december 2016

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-11-24)