Svenskar fast i Gaza

Svar på skriftlig fråga 2007/08:329 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 28 november

Svar på fråga

2007/08:329 Svenskar fast i Gaza

Utrikesminister Carl Bildt

Hanna Bergstedt har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att hjälpa de svenska medborgare som är fast i Gaza att komma hem.

Sedan Israel i juni 2007 beslutat stänga gränsen till Gaza, beräknar Utrikesdepartementet att ca 20 personer med hemvist i Sverige – svenska medborgare och statslösa palestinier med PUT – i dag väntar på utresa från området.

Sverige avråder sedan en längre tid från resor till Gaza av säkerhetsskäl. De personer som på senare tid rest in i Gaza har begett sig dit medvetna om de risker som därmed föreligger.

Generalkonsulatet i Jerusalem har alltsedan krisen i området förvärrades i juni 2007, trots stora svårigheter, aktivt verkat för att 51 personer med hemvist i Sverige kunnat lämna Gaza. Under sommarens lopp genomfördes genom generalkonsulatets försorg fyra busstransporter – den 21, 29 juni, 19 juli samt 22 augusti – från Gaza genom Israel och in i Jordanien, efter att israelisk myndighet beviljat personerna utresetillstånd. Aktionerna skedde med stora arbetsinsatser från generalkonsulatets sida.

Sedan början av september 2007 har emellertid endast ett fåtal personer – dock inga svenska medborgare eller annan medborgare med PUT i Sverige – beviljats utresetillstånd av israelisk myndighet.

I samband med utresorna avslog israelisk myndighet efter generalkonsulatets ansökan utresetillståndet för 20 personer med hemvist i Sverige. Som skäl till avslagen har Israel angivit säkerhetsskäl. Den i frågan angivna familjen från Piteå – statslös palestinsk kvinna med PUT samt fyra minderåriga barn med svenskt medborgarskap – ingår i denna kategori.

Det får tilläggas att Sverige är det land inom EU som har det ojämförbart största antalet personer som vägrats utresa förebärande säkerhetsskäl.

Israel förbehåller sig rätten att betrakta en person som palestinier oavsett uppvisande av annat nuvarande medborgarskap.

Vi delar vårt problem med övriga EU-länder som också de har svårigheter att få ut sina medborgare från Gaza. Vi söker därför finna en lösning bland annat genom gemensamma EU-ansträngningar.

Möten inom EU-kretsen i Jerusalem äger rum, det senaste den 14 november. En demarche genomfördes i Tel Aviv den 12 oktober där lista med utresebegäran för kvarvarande ca 20 svenska medborgare samt utländska medborgare med PUT överlämnades av svenska ambassaden till israeliska utrikesministeriet. Listan överlämnades samtidigt av generalkonsulatet i Jerusalem till den palestinska myndigheten i Ramallah.

Utrikesförvaltningen fortsätter att agera för att de aktuella personerna ska få lämna Gaza, genom insatser från vårt generalkonsulat i Jerusalem och andra relevanta kontakter.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-11-22 Anmäld: 2007-11-22 Besvarad: 2007-11-28 Svar anmält: 2007-11-29

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-11-22)