Svenska matematikkunskaper

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1529 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

Utbildningsminister Jan Björklund

den 20 augusti

Svar på fråga

2007/08:1529 Svenska matematikkunskaper

Utbildningsminister Jan Björklund

Lars Hjälmered har frågat mig hur jag avser att se till att Sveriges matematikmål är i nivå med den internationella standarden, så att svenska elever inte riskerar att hamna på efterkälken.

Jag håller med frågeställaren om att det är viktigt att de kunskapskrav som svenska elever och studenter förväntas uppnå minst motsvarar andra länders krav. Det är samtidigt oroväckande att svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik har försämrats. Regeringen har därför vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra kvaliteten i utbildningssystemet.

En jämförelse mellan den svenska grundskolans kursplan i matematik och de kunskaper och kompetenser som prövas i de internationella studierna PISA och Timss visar att det finns en förhållandevis god överensstämmelse mellan svenska kursplansmål och de kompetenser som dessa studier mäter. Sveriges resultat i dessa studier motsvarar genomsnittet eller något över i förhållande till deltagande länder. Men vi kan också konstatera att Sveriges resultat i matematik har försämrats över tid, både i absoluta tal och i förhållande till jämförbara länder.

Nuvarande kursplaner kännetecknas av öppna formuleringar vilket innebär att lärare och skolledare måste tolka och konkretisera målen ute på skolorna. Detta kan innebära att lärare på olika skolor ställer olika krav på eleverna och därmed finns det en uppenbar risk att eleverna inte får en likvärdig undervisning över landet.

Regeringen har tagit en rad initiativ i syfte att långsiktigt skapa förutsättningar för en förbättrad undervisning som möter ambitionerna på området. Som exempel kan nämnas tillsättandet av utredningen om en ny lärarutbildning och lärarfortbildningssatsningen Lärarlyftet. Därutöver avser regeringen att införa ett statsbidrag för att stärka skolhuvudmäns och skolors arbete med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Regeringen har också fastställt nationella mål för årskurs 3 i matematik som gäller från och med läsåret 2008/09. Vidare avser regeringen att införa nationella ämnesprov i matematik i årskurs 3 från och med 2010.

Regeringen avser att i höst återkomma till riksdagen med en proposition om ett nytt mål- och uppföljningssystem för grundskolan. Statens skolverk kommer i detta sammanhang att få ett uppdrag att genomföra en översyn av grundskolans läroplan och kursplaner i syfte att förtydliga grundskolans mål och kunskapskrav.

Gymnasieutredningen (U 2007:01) lämnade sitt förslag till en reformerad gymnasieskola den 31 mars 2008. Utredningens förslag väntas medföra en översyn även av gymnasieskolans kursplaner.

Händelser

Inlämnad: 2008-08-08 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-20 Svar anmält: 2008-08-21

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-08-08)