Svenska lokalproducenters möjlighet att sälja via Systembolaget

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1008 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

Statsrådet Maria Larsson

den 18 april

Svar på fråga

2006/07:1008 Svenska lokalproducenters möjlighet att sälja via Systembolaget

Statsrådet Maria Larsson

Jan R Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att möjliggöra för mindre svenska alkoholproducenter att kunna sälja sina produkter till privatpersoner via Systembolaget.

Jag instämmer med Jan R Andersson att det är angeläget att det svenska alkoholmonopolet inte motverkar att mindre alkoholproducenter får avsättning för sina produkter. Bolagets sortiment är brett och mångsidigt – något som är särskilt viktigt då kunderna inte har någon annan detaljhandel att vända sig till i Sverige och för att Bolaget, inom ramen för sitt uppdrag, ska erbjuda kunderna en god service.

En viktig del i Bolagets uppdrag att tillhandahålla en god service är att säkerställa att privatimporten fungerar väl. Ägaren och Bolaget har en tät dialog om serviceuppdraget och frågan om hur Bolaget ytterligare ska kunna utveckla och förenkla privatimportservicen diskuteras särskilt. Bolagets styrelseordförande fick i förra veckan uppdraget att återkomma till ägaren med en redogörelse för vilka åtgärder Systembolaget avser att vidta för att ytterligare förbättra privatimportservicen.

Att Systembolaget inte diskriminerar och ger svenska produkter fördelar framför produkter från andra EU-länder är ett krav enligt EU:s lagstiftning. Konkurrensverket har regeringens uppdrag att övervaka att Systembolaget fungerar icke-diskriminerande och rapportera till Europeiska kommissionen två gånger per år.

De krav som bör ställas är att Systembolagets inköpsprocess är icke-diskriminerande och märkesneutral i syfte att ett stort antal leverantörer ska få tillträde till marknaden och att marknaden ska vara öppen även för små leverantörer och små producenter. Processen ska borga för att det är varans kvalitet som avgör, inte hur stor leverantören är. På så vis skapar Systembolaget konkurrens – på lika villkor – mellan produkter och mellan leverantörer.

Händelser

Inlämnad: 2007-04-12 Anmäld: 2007-04-12 Besvarad: 2007-04-18 Svar anmält: 2007-04-18

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-04-12)