Suicidprevention

Svar på skriftlig fråga 2018/19:959 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/03757/FS

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:959 av Fredrik Lindahl (KD)
Suicidprevention

Fredrik Lindahl har frågat mig vilka åtgärder som jag och regeringen ämnar vidta för att minska antalet självmord.

Psykisk hälsa och suicidprevention är prioriterat för regeringen. I år satsar regeringen 2,1 miljarder kronor för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa jämfört med 1,2 miljarder kronor 2017.

Sedan 2015 har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. I arbetet ingår bland annat att ta fram och sprida ny kunskap samt ge vägledning i det suicidförebyggande arbetet. Folkhälsomyndigheten har även fått i uppdrag att förbereda och genomföra en informations- och kunskapshöjande insats inom området psykisk hälsa och suicidprevention, med syftet att bidra till att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid. Civilsamhället utför ett viktigt arbete för att förebygga suicid. Under 2019 har Folkhälsomyndigheten fördelat drygt 30 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till ideella organisationer för att stödja kunskapsutveckling inom psykisk hälsa och suicidprevention.

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten är viktiga aktörer. I maj fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och sprida kunskap som stöd i deras arbete med att förebygga suicid.

Stockholm den 24 september 2019

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-09)