Studiestöd för fristående kurser vid enskilda utbildningsanordnare

Svar på skriftlig fråga 2021/22:690 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)
U2021/ 05094 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:690 av Pia Steensland (KD)
Studiestöd för fristående kurser vid enskilda utbildningsanordnare

Pia Steensland har frågat mig om jag och regeringen är villiga att revidera studiestödsförordningen (eller dess aktuella bilaga) för att möjliggöra att studenter som läser fristående kurser vid enskilda utbildningsanordnare blir berättigade studiestöd.

Regeringen bestämmer vid vilka läroanstalter och utbildningar som studerande kan få studiestöd och dessa anges i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655). En enskild utbildningsanordnare kan ansöka till regeringen om att en utbildning ska ge rätt till studiestöd. En ansökan kan bl.a. beviljas om utbildningen kan ingå i en examen som utbildningsanordnaren får utfärda med stöd av lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller om utbildningen av regeringen bedöms motsvara en utbildning som kan ingå i en högskoleexamen. En ansökan kan beviljas bara om det finns anvisade medel.

I oktober 2020 redovisade Centrala studiestödsnämnden (CSN) ett underlag till Utbildningsdepartementet för en kommande uppdatering av bilagan till studiestödsförordningen avseende vilka utbildningar som ger rätt till studiemedel. Skälet till översynen var i huvudsak att lärosäten och utbildningar som anges i bilagan har upphört eller bytt namn.

I sin redovisning pekar CSN bl.a. på att det har blivit vanligare att studier bedrivs på så sätt att de studerande konstruerar sin egen kursplan genom att läsa fristående kurser som leder till en viss examen. De flesta enskilda utbildningsanordnare som har specifika utbildningar listade i bilagan till studiestödsförordningen ger även fristående kurser. Enligt CSN är praxis att studiemedel kan lämnas till studerande som enbart läser fristående kurser. Detta dock under förutsättning att kursen ingår i en kursplan för någon av de utbildningar som ger rätt till studiemedel vid lärosätet, eller om kursen kan tillgodoräknas i den utbildning som den studerande bedriver studier vid och som i sig ger rätt till studiemedel.

Ett beslut om att föra in en enskild utbildningsanordnare i bilagan förhåller sig inte bara till de examina som utbildningsanordnaren kan utfärda utan även till befintliga ekonomiska ramar. Det är viktigt att det finns en god demokratisk kontroll över hur stor del av statens budget som används för studiestödsberättigade utbildningsplatser, och det är i samband med den årliga budgetprocessen som detta ses över.

Bilagan till studiestödsförordningen har över åren reviderats kontinuerligt och arbetet med detta fortgår. I samband med nästa översyn kommer CSN:s redovisning utgöra ett underlag för eventuella förändringar. Det går inte att föregå vare sig denna process eller budgetprocessen och jag kan därför inte lämna några besked om eller hur en kommande revidering av studiestödsbilagan kan komma att se ut. Bestämmelserna kring studiestödet syftar till att upprätthålla en god och välfungerande demokratisk kontroll över vilka som får ta del av skattemedel för att bedriva utbildning och det är viktigt att regleringarna möjliggör detta även fortsättningsvis.

Stockholm den 12 januari 2022

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-12-28)