Studenters möjlighet att ta examen

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1650 besvarad av Statsrådet Lars Leijonborg

Statsrådet Lars Leijonborg

den 19 september

Svar på fråga

2006/07:1650 Studenters möjlighet att ta examen

Statsrådet Lars Leijonborg

Helena Bouveng har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att samma möjligheter erbjuds för studenter med privata och statliga huvudmän vid återkallad examinationsrätt.

Inledningsvis kan jag konstatera att det är mycket ovanligt att tillstånd att utfärda examen återkallas. Högskoleverket har under de senaste sex åren utvärderat ca 1 700 ämnen och program som leder till examen vid såväl statliga universitet och högskolor som enskilda utbildningsanordnare. Drygt 10 procent av granskningarna har lett till att examenstillstånd har ifrågasatts, och lärosätena har då fått ett år på sig att åtgärda bristerna. Först därefter har beslut fattats om återkallande av examenstillstånd, vilket endast har skett vid tre tillfällen.

Lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina tillkom för att möjliggöra för enskilda utbildningsanordnare att utfärda sådana examina som får utfärdas vid de statliga universiteten och högskolorna. Syftet med lagen är framför allt att få ett system som säkerställer att examina som utfärdas av enskilda utbildningsanordnare håller minst samma kvalitet som vid statliga lärosäten.

Ett statligt lärosäte som får ett examenstillstånd återkallat får, enligt bestämmelser i högskolelagen (1992:1434), också därefter utfärda examen för de studenter som har påbörjat sin utbildning före beslut om återkallelse. Kraven i lagen på att tillgodose hög kvalitet i utbildningen kvarstår dock. Det lärosäte som får ett examenstillstånd återkallat bör således vidta åtgärder så att utbildningen kan slutföras med god kvalitet, vilket till exempel kan ske i samverkan med annat lärosäte med motsvarande utbildning.

Även i de fall ett tillstånd för en enskild utbildningsanordnare att utfärda examen återkallas är det mycket viktigt att komma fram till en lösning för studenterna som innebär att det blir möjligt för dem att avsluta sin utbildning med examen. Tidigare har det förekommit att en sådan möjlighet har getts genom att utbildningsanordnaren samarbetat med andra utbildningsanordnare eller lärosäten. Om ett examenstillstånd för en enskild utbildningsanordnare återkallas, prövar regeringen noggrant i varje ärende om studenterna ska ges en möjlighet att slutföra sin utbildning för att få examen.

Det är viktigt att studenterna garanteras utbildning av god kvalitet och får en examen som uppfyller uppställda krav. Jag anser att nuvarande system för examenstillstånd ger goda förutsättningar för det. Några ytterligare åtgärder vad avser studenters möjligheter att ta examen anser jag därför inte behöver vidtas.

Händelser

Inlämnad: 2007-09-14 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-09-14)